Κατά την υποβολή των συμφωνητικών πρέπει να επιλέξουμε το αντικείμενο συμφωνητικού (01 - Factoring, 02 - Leasing, 03 - Αντιπροσώπευση, 04 - Δικαιώματα, 05 - Προαγορά προϊόντων, 06 - Προμήθειες πωλήσεων, 07 - Προώθηση προϊόντων, 08 - Συμβάσεις συντήρησης, 09 - Άλλη παροχή υπηρεσιών που δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου). Που θα στηριχθούμε για τον ορισμό των 9 κατηγοριών; Που κατονομάζονται; Θα μπορούσα να έχω κάποια παραδείγματα για την κάθε κατηγορία από τις εννιά;