Ομόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο εργασιών τη βραχυχρόνια εκμίσθωση κατοικιών προτίθεται να προβεί στην αγορά σκάφους προκειμένου να το ναυλώνει σε τουρίστες , χωρίς πλήρωμα.

Τα έσοδα από τις ναυλώσεις απαλλάσσονται από την φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Ν.4172 ? Πώς δηλώνονται στο έντυπο Ν ? Σε περίπτωση ύπαρξης ζημιών από την δραστηριότητα των βραχυχρόνιων εκμισθώσεων, τα κέρδη από τις ναυλώσεις συμψηφίζονται ? Τα κέρδη από τις ναυλώσεις μπορεί να καλύπτουν τεκμήρια των ομόρρυθμων εταίρων ?

Σε ποιο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται τα έσοδα ναύλωσης όταν το σκάφος εκτελεί πλόες Τοπικούς μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας?