Ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, βάση του ν.4172/2013, άρθρο 64 παρ.2, είμαστε υποχρεωμένοι να παρακρατούμε φόρο για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Συνάπτουμε συμβάσεις με αντικείμενο «σίτιση φοιτητών εστιών». Οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν εκτός από την παρασκευή φαγητών και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως η διάθεση επιτραπέζιων σκευών και λοιπού εξοπλισμού, η υπηρεσία σερβιρίσματος, ο καθαρισμός του χώρου και των τραπεζιών κ.α., χωρίς να είναι δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ παροχής υπηρεσιών και εμπορίας.

Το ερώτημά μας είναι, με τι συντελεστή φόρου θα υπολογιστεί η παρακράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων , 4% (προμήθειας αγαθών) ή 8%(παροχής υπηρεσιών), δεδομένου ότι ορισμένοι προμηθευτές μας εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και κάποιοι άλλοι εκδίδουν τιμολόγιο πώλησης;