Σύμφωνα με το Ν.4093/2012 επιτρέπεται η μεταφορά πελατών ξενοδοχείων άνευ κομίστρου από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα.
Επίσης επιτρέπεται τα ξενοδοχεία να συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, για την ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων με οδηγό, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα.
Για να προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες κάποιο ξενοδοχείο στους πελάτες του
i) χρειάζεται να δηλωθεί από το ξενοδοχείο κάποιος ΚΑΔ στο μητρώο της ΔΟΥ
ii) τι φορολογικό στοιχείο εκδίδει το ξενοδοχείο στην κάθε περίπτωση (δηλ. αν δεν υπάρχει κόμιστρο για τον πελάτη στην περίπτωση χρήσης ΕΙΧ και αν υπάρχει κόμιστρο λόγω χρήσης ΕΔΧ)
Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν επιτρέπεται ξενοδοχείο να παρέχει στους πελάτες του έναντι αμοιβής, υπηρεσίες εκδρομών? Αν ναι, ποιους ΚΑΔ πρέπει να δηλώσει στο μητρώο της ΔΟΥ, σε τι άλλες ενέργειες πρέπει να προβεί (π.χ. χρειάζεται άδεια από τον ΕΟΤ ή άλλη Υπηρεσία) και τι φορολογικό στοιχείο θα εκδίδει? Ευχαριστώ