Επιχείρηση συσκευασίας αγροτικών προιόντων απσχολεί τρείς εργαζομένους με τα παρακάτω ωράρια.
1ος:Δευτέρα και Παρασκευή(οκτώ ώρες εργασίας ανά ημέρα)
2ος:Δευτέρα και Παρασκευή(οκτώ ώρες εργασίας ανά ημέρα)
3ος:Δευτέρα,Τετάρτη,Παρασκευή(οκτώ ώρες εργασίας ανά ημέρα)-Δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ γιατί ώς εργάτης συσκευαστηρίου δουλεύει μέχρι 150 ημέρες το χρόνο και πέρνει απαλλαγή από το ΙΚΑ.

1ο ερώτημα:(Άδειες)
Αρκετούς μήνες μέσα στο χρόνο οι ημέρες εργασίας των εργαζομένων λόγο των αναγκών του συκευαστηριού είναι παραπάνω από το προαναφερόμενο ωράριο και για αυτές υποβάλλεται συμπληρωματικος πίνακας ωραρίου ατομικός.Οι δικαιούμενες ημέρες αδείας των εργαζομένων θα υπολογίζεται βάσει του ήδη δηλωμένου ωραρίου εργασίας ή βάση και των έξτρα ημερών απασχόλησης.

2ο ερώτημα:Πραγματικά και ασφαλιστικά ημερομίσθια
Όταν σε έναν μήνα ο εργαζόμενος εργαστεί αντί για οκτώ ημέρες(δηλωμένο ωράριο) 17 ημέρες οι ασφαλιστικές ημέρες εργασίας θα είναι ίδιες με τις παραγματικές ή τίθεται θέμα έξτρα αφαλιστικού ημερομισθιόυ.

3ο ερώτημα:Παρουσιολόγιο
Υπάρχουν μερικοί μήνες μέσα στο έτος που οι εργαζόμενοι δουλεύουν λιγότερες ημέρες από το δηλομένο ωράριο.Είναι εφικτό για τους συγκεκριμένους μήνες να υπολογιστεί μισθοδοσια και ΑΠΔ λιγότερες ημέρες εργασίας από ότι είναι δηλωμένοι??Το βιβλίου παρουσιολογίου έιναι αποδεικτικό στοιχείο σε πιθανόν έλεγχο.Προτείνεται κάποια άλλη αντιμετώπισει σε αυτό το ερώτημα.

Ευχαριστώ εκ των προταίρων.Θα εκτιμούσα πολύ το συντόμοτερο της απαντησή σας