Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου – μερικής διάσπασης αρ. 54 του 4172/2013 παρ 3.περίπτ. β. (αντί της απόκτησης των μετοχών της επωφελούμενης από την εισφέρουσα εταιρεία, οι μετοχές αποκτώνται από τους μετόχους της εισφέρουσας, κατά την αναλογία prorata των μετοχών που κατέχουν στην εισφέρουσα), ερωτώνται τα εξής:

1) Κατά την απόσχιση και εισφορά του κλάδου ισχύει ότι δεν απαιτούνται εκτιμήσεις άρθρου 17 του Ν.4548/2018 ούτε στην εισφέρουσα ούτε στην επωφελούμενη εταιρεία?

2) Προς ισοσκελισμό της πίστωσης στα βιβλία της εισφέρουσας των αποσχιζόμενων πχ παγίων (ή χρεωστικής διαφοράς μεταξύ αποσχιζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού) και μη επάρκειας προς χρέωσης ποσού μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να χρεωθούν τα κέρδη εις νέο?