Ομόρρυθμη εταιρεία ,με διπλογραφικά βιβλία κεφαλαιοποίησε το έτος 2017, με τον Ν.4446 αρθρ.57,υπόλοιπα κερδών εις νέο ποσού 490.000,00 ευρώ και αδειάθετα υπόλοιπα πρός εταίρους ποσού 300.00,00 ευρώ (αφορούν χρήσεις έως 2011) ,επειδή δεν είχε δυνατότητα να διανείμει τα ανωτέρω ποσά ,πληρώνοντας ΦΣΚ.

Η ανωτέρω κεφαλαιοποίηση αποτελεί τεκμήριο για τους εταίρους?