Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές όσον αφορά τις μισθώσεις, αυτοκινήτων στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16; Παρακαλώ όπως αναφέρατε ένα παράδειγμα.

Ευχαριστώ.