Σε ετερόρρυθμη εταιρεία, μπορεί να ανατεθεί στον ετερόρρυθμο εταίρο η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας παράλληλα με τον ομόρρυθμο? Αν ναι με ποιο τρόπο? Θα πρέπει να διατυπωθεί στο καταστατικό? Μπορεί ίσως να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη?

Στην περίπτωση που το παραπάνω είναι εφικτό, θεωρείται ότι θα μπορούσε στον εταίρο αυτό (ετερόρρυθμος ο οποίος ασκεί διαχείριση και εκπροσώπηση) να χορηγηθεί αμοιβή διαχειριστή και η δαπάνη αυτή να εκπέσει από τα έσοδα της ετερόρρυθμης εταιρείας?

Θα μπορούσε ο ετερόρρυθμος εταίρος να απασχοληθεί στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πρόσληψη, εισφορές κλπ) ως διευθυντής του καταστήματος? Αν ναι, ο διευθυντής θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο ωράριο?