Ανώνυμη εταιρία θα τεθεί σε αδράνεια .Τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΕ που θα τεθεί σε αδράνεια , κάτοχοι μετοχών πάνω του 3% έχουν υποχρέωση καταβολής Ε.Φ.Κ.Α. ?