Φυσικό πρόσωπο , φορολογικός κάτοικος Ελλάδος , κατέχει 100 μετοχές Κυπριακής εταιρείας τις οποίες απέκτησε με ανταλλαγή μετοχών Ελληνικής ΑΕ που κατείχε .
Έστω ότι η αξία των 100 μετοχών της Ελληνικής ΑΕ που αρχικά κατείχε ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ , ανταλλάχθηκαν με 100 μετοχές της Κυπριακής Εταιρείας ονομαστικής αξίας 500€ , η δε ονομαστική αξία των μετοχών της Ελληνικής , ήταν χαμηλότερη από την πραγματική αξία τους (με βάση την Κ.Θ.της ) κατά την στιγμή της ανταλλαγής .
Εάν το φυσικό πρόσωπο κάτοχος πλέον των 100 μετοχών της Κυπριακής , θελήσει να πουλήσει τις μετοχές αυτές για ποσό 10.000€ σε φυσικό πρόσωπο επίσης φορολογικό κάτοικο Ελλάδος :

- πως θα φορολογηθεί το φυσικό πρόσωπο- πωλητής , στην Κύπρο για την υπεραξία που προκύπτει ?

- πώς θα φορολογηθεί το φυσικό πρόσωπο - πωλητής στην Ελλάδα για την υπεραξία που προκύπτει ?

- επί ποίας βάσης θα υπολογισθεί η υπεραξία , λαμβανομένου υπόψιν του άρθρου 53 του Ν 4172/2013 και της σχετικής ΠΟΛ 1057/2017 ?

-Αντίστοιχα , αν η ονομαστική αξία των μετοχών της Κυπριακής Εταιρείας που ανταλλάχθηκαν με αυτές της Ελληνικής ΑΕ , ήταν 2000€ (αντί για 500€) , ήτοι μεγαλύτερη από την αξία ονομαστική αξία των μετοχών της Ελληνικής Εταιρείας , ποια θα ήταν η βάση υπολογισμού της υπεραξίας ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων