Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Μεσίτης Ασφαλίσεων από το 2017 έχει συνάψει σύμβαση παραγωγικής συνεργασίας με Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή (ατομική επιχείρηση). Τον Δεκέμβρη του 2018 ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (αναπηρία σε ποσοστό 67%) προχωρεί σε οριστική παύση της δραστηριότητας του και κατάθεση της επαγγελματικής του ταυτότητας ( παύει να έχει άδεια) ενώ υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
Βάση του άρθρου 04 της οδηγίας 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 20/01/2016 και της μεταξύ τους σύμβασης ο Μεσίτης Ασφαλίσεων οφείλει να καταβάλει στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή αποζημίωση που ισούται με προμήθεια 4 ετών που αναλογεί στην παραγωγή του η οποία εξακολουθεί γι αυτό το διάστημα να παραμένει ενεργή .
ΕΡΩΤΗΜΑ : Α) α) Για την αποζημίωση - (προμήθειες που αναλογούν στην παραγωγή) που θα δοθεί από τον Μεσίτη Ααφαλίσεων θα εκδοθεί εκκαθάριση στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή που δεν είναι πλέον επαγγελματίας όπως σε όλους τους επιχειρηματίες συνεργάτες της επιχείρησης στους οποίους καταβάλλονται προμήθειες?
β) θα εκδοθεί από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων τίτλος κτίσης ή
γ) δεν θα έπρεπε να έχει γίνει οριστική παύση καθώς οι αμοιβές αυτές αφορούν εμπορική δραστηριότητα και ως τέτοια θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο . Παρακαλώ να ληφθεί υπ όψη ότι το ποσό ετησίως υπερβαίνει τις 40.000,00 ευρώ.

Β) Η αποζημίωση οφείλεται με βάση την προαναφερθείσα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους Πράκτορες και τους Συντονιστές Ασφαλίσεων. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αναφέρεται στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Μεσίτη και του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή δεσμεύει και τις επιχειρήσεις Μεσιτών Ασφαλίσεων που δεν είναι Ασφαλιστικές Εταιρίες? Αν όχι υπάρχει κάποια άλλη οδηγία που αφορά τη δραστηριότητα τους και υποχρεωτικά οφείλουν αποζημίωση στις περιπτώσεις Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας των συνεργατών τους Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών?

Γ) Στην ανωτέρω περίπτωση της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας πρέπει να συνταχθεί λύση της Σύμβασης Παραγωγικής Συνεργασίας ?

Ευχαριστώ - περιμένω την ανταπόκριση σας