Ανώνυμη εταιρεία αποφασίζει την μείωση του κεφαλαίου της, κατά 500.000€, με διανομή προς τους μετόχους, ενός οικοπέδου αντίστοιχης αξίας στα λογιστικά της βιβλία. Το οικόπεδο θα αποτιμηθεί από την επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/20. Πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά το αποτέλεσμα της εκτίμησης της επιτροπής, στην περίπτωση που το οικόπεδο αποτιμηθεί σε μεγαλύτερη αξία (κέρδος) από την εγγεγραμμένη στα βιβλία της επιχείρησης και πως στην περίπτωση που αποτιμηθεί σε μικρότερη αξία (ζημία);