Εταιρία από κράτος μέλος της Ε.Ε. θέλει να συμμετάσχει σε ημεδαπές εταιρίες (ΕΠΕ) ως αφανής εταίρος.

1. Επιτρέπεται αλλοδαπή εταιρία να είναι αφανής εταίρος σε ημεδαπή εταιρία;

2. Αν ναι, ποιες οι φορολογικές υποχρεώσεις του αφανούς εταίρου σε περίπτωση διανομής κερδών.

Για να φορολογηθεί τα έσοδα στην Ελλάδα, μήπως θα πρέπει ο αφανής εταίρος να λάβει ελληνικό ΑΦΜ με σκοπό την συμμετοχή σε ημεδαπές εταιρίες;