Εμπορική εταιρεία ΟΕ , με εταίρους μητέρα και τέκνο με 50% κατοχή μεριδίων έκαστος . Η μητέρα αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση υπο την μορφή προσωπικής εταιρείας . Το σενάριο είναι να δοθεί το 40% ώς γονική παροχή και το 10% να πωληθεί σε μια νεοσύσταση μονοπρόσωπη ΙΚΕ του τέκνου και ταυτόχρονα να μετατραπεί η ΟΕ σε ΕΕ . Το κεφάλαιο της εταιρείας ύστερα απο την τελευταία τροποποίηση καταστατικού είναι 5000 € . Η απογραφή του προηγούμενου μήνα απο το συμφωνητικό μεταβίβασης και γονικής παροχής ανέρχεται σε 50.000 € , τα δε πάγια λόγω παλαιότητας έχουν αποσβεστεί πλήρως . Υποχρεώσεις προς τρίτους ( προμηθευτές - τράπεζες ) λογίζουμε μηδενικές .

1. Για τον προσδιορισμό αξίας μεριδίων προς μεταβίβαση από επαχθή αιτία ( πώληση ) θα λάβουμε υπόψη την ΠΟΛ.1032/25.01.2015 ; Ουσιαστικά θα λογίσουμε κεφάλαιο + πάγια ( αξία κτίσης ή αναπόσβεστη αξία ; ) + αξία πρόσφατης απογραφής εμπορευμάτων ( μπορούν να αποτιμηθούν στην τρέχουσα εμπορική αξία τα απαξιωμένα προϊόντα ; ) και στην διαφορά απο την αξία κτίσης μεριδίων ( υπεραξία ) θα επιβληθεί φόρος 15% απο το αυτό εισόδημα ( 25.000 € ) που θα προκύψει και θα δηλωθεί στο Ε1 που θα υποβληθεί για το κρινόμενο φορολογικό έτος ;

2. Για τον προσδιορισμό της αξίας μεριδίων μεταβίβασης αιτία γονικής παροχής θα λάβουμε υπόψη μας την ΠΟΛ. 1055/1.4.2003 ; Ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός για την αποτίμηση των μεριδίων διαφέρει απο αυτόν της προηγούμενης παραγράφου ώς προς τον προσδιορισμό των ιδανικών κεφαλαίων όπου εκεί εκτός απο τα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν απο το πρόσφατο καταστατικό λαμβάνουμε υπόψη και τον μέσο όρο κερδών τελευταίας πενταετίας και αν το άθροισμα είναι αρνητικό ( λόγω ζημιών ) προσθέτουμε 0,00 στο κεφάλαιο καταστατικού + πάγια + αποθέματα ;Ταυτόχρονα με την θεώρηση της τροποποίησης του καταστατικού στην ΔΟΥ πρέπει να υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς ( προφανώς μηδενική ως προς το φόρο αφού υπάρχει διαθέσιμο το αφορολόγητο των 150.000€ ) ;

3.Σε περιπτώσεις όπως αυτή τροποποίησης καταστατικού και μεταβίβασης μεριδίων , αφού πραγματοποιείται εν τοις πράγμασοι αποτίμηση οντότητας και προσδιορισμός αξίας εταιρικού μεριδίου , είναι υποχρεωτικό να γίνει ΚΑΙ αύξηση κεφαλαίου ( δεν είναι επιθυμητό ) λόγω ας πούμε διαφορετικής τρέχουσας αξίας της εταιρείας σε σχέση με την σύσταση ή την τελευταία τροποποίηση; Αν ναι, τίθεται θέμα υποβολής δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% ; Αν συζητούσαμε για διπλογραφικά βιβλία θα γινόταν κεφαλαιοποίηση καθαρής θέσης;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όσο το δυνατό συντομότερη απάντηση σας.