Θα παρακαλούσαμε να μας εκθέσετε την άποψή σας σχετικά με τη φορολογόγηση των Δ.Ε.Υ.Α. μετά το Ν.4483/2017.
Σας παραθέτουμε τα κάτωθι :
Σύμφωνα με το Ν.4172/13 άρθρο 45, περ.ζ, οι Δημοτικές Επιχείρησης Ύδρευσης και αποχέτευσης, αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις στο σύνολο των εισοδημάτων τους.

Όντως με τις προαναφερόμενες διατάξεις η φορολόγηση των Δ.Ε.Υ.Α. άλλαξε από 01-01-2014 και μετά και φορολογούνταν με τις γενικές διατάξεις στο σύνολο των εισοδημάτων τους.

Ειδικότερα στο άρθρο 45 του Ν.4172/2013 αναφέρετε :

«Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται :

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου ,

δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,

ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

στ) κοινοπραξίες,

ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα».

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’) αντικαταστάθηκε το συγκεκριμένο άρθρο 1 του Ν.1069/1980 και πλέον ορίζεται ότι «Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α 87)».

Άποψη μου είναι ότι η Δ.Ε.Υ.Α πλέον θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. γ του Ν.4172/13 έπειτα από την τροποποίηση του Ν.1069/1980.

Με δεδομένο ότι η τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.1069/1980 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 31-07-2017 και δεν υπάρχει καμία αναφορά στις μεταβατικές διατάξεις για την έναρξη ισχύος μπορεί, εφόσον ισχύουν αυτά που προανέφερα, η επιχείρηση να φορολογηθεί για όλο το 2017, σύμφωνα με τις άρθρο 45 παρ. γ; Πρέπει να γίνει κάποια μεταβολή στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.;

Παρακαλώ για την άμεση ανταπόκρισή σας στο ανωτέρω ερώτημα.