Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι δαπάνες (συμβουλευτικές υπηρεσίες) για δημιουργία διαδικασιών και παρακολούθησης για την προστασία δεοδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) οι οποίες γίνονται στα πλαίσια του νέου κανονισμού της Ευρωπαικής Ένωσης ΕΕ 2016/679 μπορούν να αναγνωριστούν
ως πάγια με βάση τα ΔΛΠ.

Επιπλέον στην περίπτωση που αναγνωρίζονται ως πάγια θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι αποσβέσεις αυτές εκπίπτουν φορολογικά ή αν πρέπει οι ανωτέρω δαπάνες να αναγνωριστούν ως έξοδα στην φορολογική βάση