Παραθέτω τις εξής 2 περιπτώσεις:

1. Αλλοδαπές εταιρείες (εν γένει) με έδρα χώρες που έχουν υπογράψει ΣΑΔΦ με την Ελλάδα αποκτούν ΑΦΜ Ελληνικό λόγω δημιουργίας/ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε Ελληνική τράπεζα ή υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας στην Ελλάδα. Άλλος λόγος που αποκτούν ΑΦΜ είναι διότι πρέπει να αποδώσουν κάποιο φόρο στο Ελληνικό Κράτος.
Οι εταιρείες αυτές που δεν έχουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα στην ημεδαπή παρά μόνο τραπεζικό λογαριασμό, υποχρεούνται σε δήλωση εισοδήματος , έστω και μηδενική;

Αλλάζει κάτι στα δεδομένα, πχ ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης, αν η έδρα της αλλοδαπής είναι σε χώρα που δεν έχει υπογράψει ΣΑΔΦ ή κάποιου είδους συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελλάδα;

2. Αλλοδαπές εταιρείες (εν γένει) και συγκεκριμένα ιδιοκτησίας ακινήτου με έδρα χώρες που έχουν υπογράψει ΣΑΔΦ με την Ελλάδα αποκτούν ΑΦΜ Ελληνικό και για την απόκτηση του ακινήτου καθώς και λόγω δημιουργίας/ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε Ελληνική τράπεζα ή υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν μηνιαίοι τόκοι που καταβάλλονται από την τράπεζα (έστω και € 0,01 / μήνα) θεωρείται το έσοδο αυτό από επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργεί υποχρέωση τήρησης βιβλίων; (Επισημαίνω ότι είναι το μοναδικό έσοδο στην ημεδαπή)

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο άνω θεωρείται ότι μπορούν να εκπέσουν το σύνολο των εξόδων του έτους; (πχ. ΕΝΦΙΑ,φορολογικές αποσβέσεις στα ακίνητα, αμοιβές δικηγόρων ή και λογιστών κτλ)

Είτε υπάρχει η υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή όχι, υποχρεούται σε δήλωση εισοδήματος;

Αλλάζει κάτι στα δεδομένα, πχ ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης, αν η έδρα της αλλοδαπής είναι σε χώρα που δεν έχει υπογράψει ΣΑΔΦ ή κάποιου είδους συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελλάδα;