Υπάρχει ανάγκη αρκετές φορές σε επιχείρηση να ζητείται από τον πελάτη της να εκδώσει προγενέστερα τα παραστατικά πώλησης από την φυσική μεταφορά τους. Αυτό συμβαίνει κατά το κλείσιμο της χρήσης, όπου ο πελάτης ζητάει την έκδοση στην προηγούμενη χρήση ενώ τα αγαθά θα μεταφερθούν την επομένη.
1)Ποια είναι η άποψη σας σε σχέση με την ορθή έκδοση των παραστατικών??? Εννοώ τι προτείνετε από την άποψη της σύνομμης έκδοσης των παραστατικών? (π.χ. στην παλιά χρήση έκδοση Τιμολ. και στην επόμενη Δ.Α)?
2) Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1223/2015 για την υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και

β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει και το δικαίωμα είσπραξης του συγκεκριμένου τιμολογίου θα μπορεί φορολογικά να μεταφερθεί το έσοδο αυτό στην επόμενη χρήση?
3) Γενικότερα διαβλέπετε κάποιο κίνδυνο σε σχέση με τον άνω χειρισμό ?

Σας ευχαριστώ