Επιχείρηση που διοργανώνει κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους κλπ , καταρτίζει συμφωνητικά με τους αντισυμβαλόμμενους ιδιώτες τα οποία και κατατίθενται στην ΔΟΥ, όπου αναλαμβάνει την παροχή γεύματος και ποτών για την κάθε εκδήλωση . Η παρουσία ή μη ορχήστρας, η οποία συνήθως είναι και διαφορετικοί μουσικοί , επιλέγεται απο αυτούς καθώς και η καταβολή της αμοιβής τους . Αναγκαστικά η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη των μουσικών ώστε να μην έχει καποιο πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο από το ΙΚΑ . Ανακύπτουν όμως θέματα και προβληματισμοί για τον χειρισμό των αποδοχών τους από την στιγμή που δεν είναι η επιχείρηση ο εργοδότης των μουσικών όπως :
1. Συμπεριλαμβάνω τις αποδοχές των μουσικών στις προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ ?
2. Εκδίδω βεβαιώσεις αποδοχών για τα τις αμοιβές τους?
3.Υποβάλω στο ΕΡΓΑΝΗ τις άδειες και το επίδομα αδείας τους που τους αναλογεί
ευχαριστώ