Σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 Άρθρο 21 Παρ.(3) δεύτερο εδάφιο
Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα η περίοδος είναι δύο έτη.

Φυσικό πρόσωπο το οποίο προέβει στην πώληση ακινήτου το 2016.

Εντός του ημερολογιακού έτους 2017 διενήργησε τις εξής πράξεις

1.) Παραχώρησε αιτία δωρέας εν ζωή ακίνητο
2.) Απέκτησε αιτία δωρεάς εν ζωή ακίνητο και
3) Προχώρησε στην ανταλλαγή ακινήτου.Δεδομένου ότι , η εκτιμητέα αξία των ανταλλασσόμενων ακινήτων δεν ήταν ισόποση κατέβαλλε το ποσό των 282,00 EURO προς εξίσωση της αξίας των ανταλλασσομένων ακινήτων.

Στην περίπτωση που εντός του ημερολογιακού έτους 2017 προβεί στην πώληση ακινήτου θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Άρθρου 21 Παρ.(3) του Ν.4172/2013;;