Μπορεί σε ΟΕ εταιρία η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία με απόφαση των εταίρων με ποσοστό 100% να μην γίνει διανομή κερδών;Υπάρχει πρόβλημα σύμφωνα με το αρ.762 του αστικού κώδικα;Σημειώνεται ότι το καταστατικό προβλέπει ότι η διανομή των κερδών γίνεται με απόφαση των εταίρων.