Η αμοιβή των ελεγκτών της Νομαρχίας για τον έλεγχο της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.4 του Ν.2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος .
Παρακαλώ να παραθέσετε την σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης με την οποία έχει καθοριστεί η αμοιβή των ελεγκτών και να διευκρινίσετε τα κάτωθι:
1. Για την καταβολή της εν λόγω αμοιβής, από την ελεγχόμενη εταιρεία, πρέπει να εκδοθεί κάποιο φορολογικό παραστατικό για την καταχώρηση της συναλλαγής στα βιβλία της ή αρκεί η απόδειξη πληρωμής (αν πρόκειται για καταβολή με μετρητά)/ απόδειξη τράπεζας (αν πρόκειται για μτφ. από τραπεζικό λογαριασμό)?
2. Για την αμοιβή αυτή υποβάλλεται αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτής εργασίας ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και αν ναι με ποιον κωδικό - είδος αποδοχών θα πρέπει αυτή να αναγραφεί στο σχετικό αρχείο.
3. Δεομένου ότι η αμοιβή αυτή είναι 150 ευρώ για κάθε ελεγκτή, θα πρέπει να γίνει κάποια παρακράτηση φόρου ή εντάσσεται στην παρ. 8 του άρθ. 64 του Ν. 4172/2013?
4. Υπόκειται σε τυχόν άλλα έξοδα (π.χ. χαρτόσημο) και αν ναι βαρύνουν την εταιρεία ή αφαιρούνται από την αμοιβή του ελεγκτή?
5. Όσον αφορά τον ελεγκτή της Νομαρχίας που εισπράττει την αμοιβή, θα δηλωθεί αυτή στην προσωπική του δήλωση φορολ. εισοδήματος και πως θα φορολογηθεί, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Τέλος, λόγω του ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών/ αμοιβών εκπνέει τέλος του μήνα, παρακαλώ για τις απαντήσεις σας το δυνατόν συντομότερο.