Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ιδιοχρησιμοποίηση νεόδμητου ακινήτου από επαγγελματία κατασκευαστή ως επαγγελματική του εγκατάσταση

Ανώνυμη Εταιρεία με αντικείμενα:

Οικοδομική δραστηριότητα (ανέγερση και πώληση οικοδομών ) και Εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ( μίσθωση ιδιόκτητων κατοικιών σε τουρίστες με παροχή σ’ αυτούς υπηρεσιών καθαριότητας κ.λπ.) αποφασίζει :

Μερικές ή όλες τις κατοικίες ,που κατασκευάζει προς πώληση, προσωρινά να τις εκμισθώνει ως τουριστικά καταλύματα με παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (συνεπώς εμπίπτει στο ΦΠΑ , διατηρώντας το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών) , έως ότου βρεθεί πελάτης για την πώλησή τους. Ο πελάτης μπορεί να βρεθεί σε δύο μήνες ή σε δύο χρόνια.

ερωτάται:

Η τουριστική εκμετάλλευση θεωρείται «πρώτη εγκατάσταση» και επομένως η πώληση στην συνέχεια οποτεδήποτε πραγματοποιηθεί θα ακολουθήσει τη διαδικασία του «πενταετούς διακανονισμού» του άρθρου 33 του ν.2859 ως προς το ΦΠΑ και της επιβάρυνσης 3% ως προς τον ΦΜΑ ; Ο φορολογούμενος για τα παραπάνω υποχρεούται σε κάποιες ενέργειες (πχ γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ., εγγραφές μεταφοράς κατοικιών από τα αποθέματα στα πάγια κ.λπ.) ;

Σ’ αυτήν την περίπτωση (της τουριστικής εκμετάλλευσης τους ) θα πρέπει , όποτε πουληθούν , όσον αφορά την λογιστική παρακολούθηση , αφού μεταφερθούν οι συγκεκριμένες κατοικίες σε λογαριασμούς παγίων , θα ακολουθήσουν διενέργεια αποσβέσεων και μεταφορά στα «κέρδη από εκποίηση ακινήτων» της θετική διαφορά της πώλησης ;

Ευχαριστώ.

1. Στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης νεόδμητου ακινήτου από επαγγελματία κατασκευαστή ως επαγγελματική του εγκατάσταση για την ίδια ή για άλλη φορολογητέα ή απαλλασσόμενη με δικαίωμα έκπτωσης (Φ.Π.Α.) δραστηριότητα του, δεν συντρέχει λόγος αυτοπαράδοσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. περί διακανονισμού και παρακολούθησής του επί πενταετία.

 

2. Με τις διατάξεις του Ν.3522/2006 θεσπίσθηκε υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης στην Δ.Ο.Υ. για την περίπτωση χρησιμοποίησης ακινήτου που κατασκευάστηκε ως εμπορεύσιμο στοιχείο επιχείρησης, ως παγίου σε φορολογητέα δραστηριότητα (καθώς επίσης και για την περίπτωση απαλλοτρίωσης ακινήτου). Η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται μαζί με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση. Με την γνωστοποίηση αυτή κρίθηκε ότι διευκολύνεται η ταυτοποίηση του ακινήτου ώστε επόμενη μεταβίβαση του να υπαχθεί στην φορολογία κεφαλαίου.  Η υποχρέωση καταλαμβάνει τις πράξεις από 1/1/2006, και για τις περιπτώσεις που μέχρι τη δημοσίευση του Ν.3522/2006 (22/12/2006) δεν είχαν υποβληθεί οι παραπάνω γνωστοποιήσεις λόγω έλλειψης σχετικής διάταξης, παρασχέθηκε η δυνατότητα υποβολής τους μέχρι και 30/5/2007, χωρίς κυρώσεις (σχετ. ΠΟΛ.1049/8-3-2007 On Line Τράπεζα)

!  σημείωση : για την υποβολή "μαζί με την δήλωση Φ.Π.Α." προφανώς πρέπει να αναλογιστούμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης (έτος 2007). Η λογική υπόθεση είναι ότι κατατίθεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., αμέσως με την εμπρόθεσμη υποβολής της περιοδικής δήλωσης (taxisnet) (π.χ. δεν έχει κοινοποιηθεί ότι σε τέτοια περίπτωση υποβάλλεται η περιοδική Φ.Π.Α. χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ.)

 

3. Κατά τα ανωτέρω συνεπώς, σε χρήση οικοδομής που ανεγέρθηκε με σκοπό την πώληση και εν συνεχεία χρησιμοποιείται ως πάγιο στοιχείο σε άσκηση δραστηριότητας υπαγόμενης σε Φ.Π.Α. [τουριστική επιχείρηση, με παροχή "ξενοδοχειακών υπηρεσιών" (υπηρεσίες περιποίησης πελατών π.χ. καθαριότητα δωματίων κ.λπ.)] :

• Η περίπτωση δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί αυτοπαράδοσης. Δεν υποβάλλεται "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." ως αυτοπαράδοση,

• Δεν καταβάλλεται φόρος (Φ.Π.Α.) αιτία της ιδιόχρησης του ακινήτου [καθώς χρησιμοποιείται σε φορολογητέα (Φ.Π.Α.) δραστηριότητα]

• Θα υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ. δήλωση- γνωστοποίηση για την ιδιόχρηση του ακινήτου, κατά τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1049/8-3-2007

• Το ακίνητο θα "μεταφερθεί" από τα εμπορεύσιμα στα πάγια στοιχεία της εταιρείας (και θα παρακολουθείται και στο μητρώο παγίων)

 

4. Το ακίνητο από το χρόνο χρησιμοποίησης του σε άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας λογίζεται ως πάγιο στοιχείο και όχι ως εμπορεύσιμο. Οι φορολογικές αποσβέσεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013.

• Ο συντελεστής αποσβέσεων των κτιρίων ορίζεται σε 4% (παρ. 4 άρθρου 24),

• Οι αποσβέσεις διενεργούνται στην αξία των κτιρίων (και των ενσωματωμένων στο κτίριο εγκαταστάσεων π.χ. ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, είδη υγιεινής κ.λπ.) (στην αξία περιλαμβάνονται και τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά). Δεν διενεργούνται αποσβέσεις για γήπεδα- οικόπεδα

• Με το εγγρ. 1095090/21-6-2016 κοινοποιήθηκαν διευκρινίσεις για το "Διαχωρισμό της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του N.4172/2013".

 

5. Για την φορολογία εισοδήματος το εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικά τόσο σε πώληση (νεόδμητου ακινήτου, αντικειμένου του Φ.Π.Α.) ως εμπορεύσιμο όσο και σε πώληση ως παγίου στοιχείου. Η αξία πώλησης είναι η συμφωνηθείσα (του συμβολαίου) και σε περίπτωση εμπορευσίμου η έκπτωση αφορά στο κόστος κτήσης ενώ σε περίπτωση πώλησης ως παγίου η έκπτωση αφορά στην αναπόσβεστη αξία (γηπέδου και κτίσματος).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης