Σε περίπτωση σύστασης ΕΕ, με απλογραφικά , η οποία θα προέλθει από ατομική. Υπάρχει τώρα μια ατομική επιχείρηση στην οποία ο ιδιοκτήτης της ( δεν μπορεί πλέον να εργαστεί ) θέλει να βάλει ένα συνεταίρο (φυσικό πρόσωπο) . Ο υφιστάμενος επιχειρηματίας θα εισφέρει στο κεφαλαίο, της υπό σύστασης εταιρίας το σύνολο των παγίων της ατομικής του επιχείρησης, περίπου 80.000 ευρώ και θα γίνει ετερόρρυθμος εταίρος, μιας και δεν θα μετέχει στις αποφάσεις και στην διαχείριση της ΕΕ ,ενώ ο νέος συνεταίρος θα γίνει ομόρρυθμο μέλος θα προσφέρει την προσωπική του εργασία και διαχείριση.

1) Μπορεί καταστατικά να ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στο κεφαλαίο και διαφορετικό ποσοστό στην διανομή των κερδών, δηλαδή πχ το 90% του κεφαλαίου να ανήκει στον Ετερόρρυθμο και 10% στον ομόρρυθμο, ενώ τα κέρδη από την επιχείρηση να μοιράζονται από 50% στον καθένα?

2) Από την στιγμή που ο ετερόρρυθμος δεν θα μετέχει στην διαχείριση άλλα και ούτε στην λειτουργία της επιχείρησης, ποιες θα είναι οι ευθύνες του στις παρακάτω περιπτώσεις

α) σε φορολογικές, ασφαλιστικές και υγειονομικές παραβάσεις
β) Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος
γ) σε υποχρεώσεις της ΕΕ έναντι κάθε τρίτου.