Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται παρακράτηση φόρου κατά την παροχή υπηρεσιών από διάφορους επιτηδευματίες (20% (Άρθρο 64§1 περ. δ εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα), 3% (Άρθρο 64§1 περ. δ εδάφιο 2 του ν.4172/2013) κ.λπ.) .

Παράδειγμα :

Υδραυλικός κατασκευάζει νέο υδραυλικό δίκτυο (νέο πάγιο έργο) αξίας 10.000,00 σε μια εταιρία. Με την έκδοση του τιμολόγιου του υδραυλικού στην εταιρία, η εταιρία κάνει παρακράτηση 10.000,00 Χ 3% = 300. Ο ίδιος υδραυλικός μέσα στην ίδια χρονιά παρέχει υπηρεσίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων στην ίδια εταιρία αξίας 8.000,00. Με την έκδοση του τιμολόγιου του υδραυλικού στην εταίρα, η εταιρία ΔΕΝ κάνει παρακράτηση φόρου, επειδή είναι νόμιμο στην περίπτωση των συντηρήσεων πάγιων εγκαταστάσεων (και όχι κατασκευής νέου πάγιου…..) να μην γίνεται παρακράτηση φόρου.

Ερώτηση:

Στην βεβαίωση αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας που η εταιρία θα χορηγήσει στον εν λόγω επιτηδευματία (υδραυλικό) αλλά και θα υποβάλει ηλεκτρονικά στο Taxisnet, θα αναγραφεί το ποσό του παρακρατούμενου φόρου (στο παραπάνω παράδειγμα 300) . Όσον αφορά την αμοιβή του , θα αναγραφεί το σύνολο της αμοιβής του (στο παραπάνω παράδειγμα 18000) είτε έγινε επί αυτής παρακράτηση φόρου είτε όχι ή μόνο η αμοιβή επί της οποίας έγινε παρακράτηση φόρου (στο παραπάνω παράδειγμα 10000) ?

Παρακαλώ, απαντήστε άμεσα, επειδή σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία υποβολής στο Taxisnet της εν λόγω βεβαίωσης αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας …..