Νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής Ομόρρυθμης εταιρείας λαμβάνει αμοιβή κάθε έτος
για την διαχείρισή της βάσει καταστατικού. Η αμοιβή αυτή έχει ασφαλιστικές κρατήσεις
ΕΦΚΑ; Και αν ναι ποιο είναι το ποσοστό; Απεικονίζεται και αυτή η αμοιβή στην ΑΠΔ όπως
των μελών αμοιβών Δ.Σ; ( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΦΚΑ)