Στην επιχείρησή μας απασχολούμε με Δελτίο παροχής υπηρεσίας, Κτηνίατρο και Γεωπόνο με ετήσιες μικτές αποδοχές 15600 και 23000 περίπου αντίστοιχα.Σλυμφωνα με προφορική τους δήλωσή δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, και είναι το μοναδικό τους εισόδημα.
Ερωτάται: α) Υπάγονται στη ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/16 και εάν ναί ποιές οι εισφορές και πως υπολογίζονται? β) Εμφανίζονται στη ίδια ΑΠΔ ,με τούς άλλους εργαζόμενους εξαρτημένης εργασίας (μισθωτούς). Ποιός ο τύπος αποδοχών.γ) Ο ΦΠΑ 24% στο Δ.Π.Υ θα υπολογισθεί στο μικτό ποσό ή σε αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών. δ) Εξακολουθεί να υπάρχει για τον εργοδότη η κράτηση για φόρο 20% και εαν ναι επί ποιού ποσού θα υπολογισθεί,επί του μικτού ή μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.