Ατομική επιχείρηση για τη χρήση 2015 εμφάνισε ζημιά 40.000,00 Ευρώ την οποια και μετέφερε. Τη χρήση 2016 θα εμφανίσει κέρδη 80.000,00 Ευρώ.
Επί ποιου ποσό θα γίνει ο υπολογισμός των ειφορών στον ΟΑΕΕ για το έτος 2017 οταν υποβληθεί η δήλωση. (θα ληφθεί υπ οψη η ζημιά του ετους 2015?)

Ατομική επιχείρηση κάνει έναρξη 01/01/2017 και πληρώνει εισφορές ΟΑΕΕ το ελάχιστο. Στις 31/12/2017 κάνει διακοπή και εμφανίζει υψηλά κέρδη. Όταν υποβάλει τη δήλωση το 2018 θα γίνει επανυπολογισμός των εισφορών και θα βεβαιωθούν αναδρομικά;