Ημεδαπή ΕΠΕ έχει δανείσει χρήματα σε αλλοδαπή εταιρεία (Ολλανδική) η οποία είναι εταίρος της ημεδαπής (ποσοστό 99%). Το δάνειο είναι έντοκο, σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογραφεί, και πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο από την ημεδαπή ΕΠΕ για την είσπραξη των τόκων. Το τιμολόγιο αυτό εκτός του χαρτοσήμου 2,4% έχει και παρακράτηση φόρου 15% σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4172/2013; Εάν ναι, ποιος θα υποβάλλει την δήλωση παρακράτησης φόρου;