Σύμφωνα με την

ΠΟΛ. 1003
31 Δεκεμβρίου 2014
....
5.8.4 Δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις:

ιθ) σε περίπτωση μεταφοράς επαγγελματικής εγκατάστασης της οντότητας.

Στην περίπτωση μεταφοράς της επαγγελματικής έδρας της οντότητας είναι εφικτό να μεταφερθούν πχ απο στυλό μέχρι μηχανήματα χωρίς παραστατικό διακίνησης και με ποιό τρόπο ή, ποιά έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν κατά την διάρκεια της μεταφοράς του εξοπλισμου,παγίων,εμπορευμάτων κλπ ώστε να είναι σύννομη ?