Στις 30/11/2016 οε με απλογραφικά βιβλία μετατρέπεται σε ικε.

α) θα υποβληθεί μία δήλωση για την οε και ικε αφού πρόκειται για μετασχηματισμό;

β) οι ασφαλιστικές εισφορές οαεε που καταχωρήθηκαν στα απλογραφικά βιβλία της οε προτού μετασχηματιστει σε ικε θα εκπέσουν ή θα γίνει αναμόρφωση λόγω ότι είναι τώρα ικε και δεν εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων;