Ομόρρυθμη εταιρία προβλέπει στο καταστατικό της ότι τα κέρδη κάθε χρήσης θα διανέμονται ελεύθερα μετά από απόφαση των εταίρων η οποία μπορεί να διανείμει μέρος ή ολόκληρα τα κέρδη ή να δημιουργεί αποθεματικά ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας . Η πρόβλεψη αυτή στο καταστατικό καλύπτει την υποχρέωση της ΠΟΛ 1054/17,2,2014 ή θα έπρεπε να ήταν ρητή και συγκεκριμένη η αναφορά στο καταστατικό περί διανομής των ετήσιων κερδών; Δηλαδή θα έπρεπε να λέει το καταστατικό συγκεκριμένο ποσοστό διανεμομένων κερδών ή αρκεί η αναφορά ότι κάθε χρόνο οι εταίροι θα αποφασίζουν επί αυτού;