Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχει γίνει πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης η οποία προέρχεται από προκαταβολή για παροχή υπηρεσίας που δεν διενεργήθηκε, η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά με βάση το άρθρο 26 Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ 1056/2-3-2015 στην περίπτωση διαγραφής της απαίτησης π.χ επειδή η εταιρεία έχει μπει σε πτωχευτική διαδικασία του Ν.3588/2007 θα αναγνωριστεί το έξοδο της διαγραφής αφού προηγουμένως έχει γίνει ανάκτηση της πρόβλεψης ως έσοδο;

Τέλος σε περίπτωση διαγραφής απαίτησης που αναγνωρίζεται φορολογικά δηλαδή πληρούνται οι προδιαγραφές της ΠΟΛ 1056, απαιτείται για τον τύπο να έχει γίνει προηγουμένως και εγγραφή πρόβλεψης ή μπορώ να προχωρήσω κατευθείαν σε εγγραφή διαγραφής με δεδομένο ότι όλες οι εγγραφές διενεργούνται στο ίδιο φορολογικό έτος