Καλησπέρα , ήθελα να σας ρωτήσω το εξής :
σύμφωνα με τον Ν. 4336/14-8-2015 άρθρο 2 παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1α, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτή ( ορκωτό ή μη )

αφορούν τις οντότητες του 4308/2014 άρθρο 1, παράγραφο 2 περίπτωση α, δηλαδή τις ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ, εφόσον χαρακτηρίζονται μεσαίες και μεγάλες οντότητες. Σε συζήτηση με ελεγκτή ΔΟΥ μου ανέφερε ότι υπάγονται όλες οι οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται μεσαίες και μεγάλες, ανεξάρτητα από την νομική μορφή ( άρα και οι ΟΕ-ΕΕ, με εταίρους φυσικά πρόσωπα και όχι σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 1 παρ. 2 ). α) Έχει δίκιο ο ελεγκτής? Αν ναι σύμφωνα με ποια πολ? β) Για το αν χαρακτηρίζεται μία οντότητα μεσαία, μεγάλη κλπ, εξαρτάται από τα κριτήρια για 2 προηγούμενες συνεχόμενες περιόδους. Τις οικονομικές καταστάσεις που θα συντάξουμε το 2016, το μέγεθος της οντότητας θα εξαρτάται από τα κριτήρια ( Ν. 4308/2014, άρθρου 2 ) των χρήσεων 2014,2015 ή 2013,2014?