Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. ΠΟΛ.1167/2014 ΑΓΓΔΕ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. Η εν λόγω απαλλαγή από το ΦΠΑ προβλέπεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄ και 28 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. Ν.2859/2000). Για 100% εξαγωγική επιχείρηση, χημική βιομηχανία, η εν λόγω εταιρεία δικαιούται να κάνει χρήση του Ε.Δ.Δ.Α. κατά την αγορά μαζούτ, καθώς και στους λογαριασμούς ρεύματος (Δ.Ε.Η.) & φυσικού αερίου (Δ.Ε.Π.Α.)..? Συγκεκριμένα θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι : α) το μαζούτ χρησιμοποιείται ως βοηθητική ύλη με σκοπό την χημική αντίδραση με λοιπές χημικές ύλες (παραγωγή οξειδίων) με σκοπό την παραγωγή του τελικού προϊόντος. β) το ρεύμα χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση των α υλών σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις ( σαφέστατα στον ίδιο μηνιαίο λογαριασμό περιλαμβάνονται και οι χρεώσεις ενέργειας υποστήριξης των μηχ/των καθώς και διοικητικής φύσης π.χ. φωτισμός κτιρίων, οι οποίες όμως αναλογικά με τον όγκο της κύριας εκμετάλλευσης είναι αφενός ελάχιστες κι αφετέρου δύσκολο να απομονωθούν) γ) ο λογ/μός του φυσικού αερίου συνδέεται αποκλειστικά με την παραγωγή ατμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραγωγή του τελικού προϊόντος (αναγκαία μεταβολή θερμοκρασίας του προϊόντος & απομάκρυνση ανεπιθυμήτων προσμίξεων - ξένων στοιχείων).