Έχουμε συμφωνητικό για αναννέωση δανείου μεταξύ της εταιρίας μας και άλλου συμβαλλόμενου νομικό πρόσωπο Α.Ε..

Δεν υπάρχει αλλαγή όρων απλά αναννεώθηκε η χρονική διάρκεια.

Στο παρελθόν σε έλεγχο μας είχαν ζητηθεί οι τριμηνιαίες καταστάσεις που είχε υποβληθεί το δάνειο και τυχόν αναννεώσεις.

Είμαστε υποχρεωμένοι για την αναννεώση να την υποβάλλουμε στις τριμηνιαίες καταστάσεις ηλεκτρονικά?

Η αρχική σύμβαση είχε δωθεί και στην ΔΟΥ με την πληρωμή του αναλογούν χαρτοσήμου.