Με τον 4172 αρθ.33 δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης στα αυτ.τα τα οποία θα μεταπωληθούν από υπαγόμενους  στο καθεστώς μεταπωλητών  (φπα45) με τις προύποθέσεις  της περ.γ.

ερωτώ:

α)προκειμένου για ατομική επιχείρηση η αγορά του αυτοκινήτου για μεταπώληση μήπως εμπίπτει στο αρθρ.32 στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων;
(σε απάντηση ανάλογου ερωτήματος με τον 2238 βασει της περ.ε αρθρ.18 απαλλάγη παρέχεται μόνο στην περίπτωση τα ΕΙΧ να προορίζονται ως πάγια από ατομική επιχείρηση.Αρα εφόσον η επιχείρηση προτίθεται να πωλήσει τα οχήματα ,ο ατομικός επιχ/τιας θα επιβαρυνθεί με το τεκμήριο απόκτησης τους .

β)τι εννοεί στην περιπτ.γ έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν Υ/Δ .Είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί μετά την υποβολή της δήλωσης ή φυλάσσεται ;

γ)Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να θεωρούν το βιβλίο μεταπωλητών ;  (σε πρόσφατο σεμινάριο ειδική σε θέματα φπα επέμενε ότι θεωρείται -ενώ σε ΔΟΥ επέμεναν ότι δεν θεωρείται).