β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική   εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (N.4172 άρθρο 23).
ΕΡΩΤΗΜΑ:
Μπορεί να εξοφλούνται δαπάνες απο πιστωτικές κάρτες των ιδιοκτητών επιχειρήσεων (φυσικά πρόσωπα) ενώ οι δαπάνες αυτές αφορούν και έχουν εκδοθεί στο όνομα των επιχειρήσεων;