Σε ομόρρυθμη εταιρεία συμμετέχουν 2 εταίροι (φυσικά πρόσωπα) με ποσοστά συμμετοχής 50% έκαστος. Ο ένας απο τους δύο εταίρους (με την σύμφωνη γνώμη του άλλου) συμμετέχει και σε ετερρόρυθμη εταιρεία, με παρεμφερές αντικείμενο εργασιών (ως εταιρρόρυθμος εταίρος) και  με ποσοστο 80%.
ΕΡΩΤΗΣΗ: α)Είναι οι παραπάνω εταιρείες συνδεδεμένες ?? β) Προκύπτουν κάποιες ιδιαίτερες υποχρεώσεις και ποιές??