Θέμα : τρόπος εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 76 παρ. 6 του Ν 2238/1994.

 

          ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1) Έλληνας υπήκοος, τα τελευταία χρόνια ζει στην Ελβετία, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 183 ημέρες ετησίως, όπου εκπονεί την διδακτορική του διατριβή σε Ελβετικό Πανεπιστήμιο.

2) Λαμβάνει αμοιβή (μισθό) από το Ελβετικό Πανεπιστήμιο, ανερχόμενη σε ποσό ίσο με 40.000 Ευρώ περίπου, ετησίως. Η αμοιβή αυτή φορολογείται στην Ελβετία με φορολογικό συντελεστή 10% περίπου.

3) Το συγκεκριμένο πρόσωπο αποκτά στην Ελλάδα εισόδημα, προερχόμενο από εκμίσθωση ακινήτων, που ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ περίπου ετησίως.

4) Επίσης διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αντικειμενική αξία της οποίας ξεπερνά το ποσό των 150.000 Ευρώ.

5) Το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα αίτηση για μεταφορά της κατοικίας του στην Ελβετία και προτίθεται να το κάνει τώρα, αφού έχει λάβει από την αρμόδια Ελβετική Αρχή πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. .

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) Το άνω πρόσωπομπορεί σήμερα να υποβάλει δήλωση μεταφοράς κατοικίας και για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011), δεδομένου ότι έχει λάβει από τις ελβετικές αρχές πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και για το οικονομικό έτος 2012 ?

Η σχετική προθεσμία εξέπνευσε την 28-06-2013, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1062/28-03-2013, όπως υποστηρίζει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή έχει παραταθεί μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το 2013, όπως προκύπτει από τη νεότερη ΠΟΛ 1136/10-06-2013.2) Προκειμένου να εφαρμοστείη δυσμενής για τον φορολογούμενο διάταξη του άρθρου 76 παρ. 6 του Ν 2238/1994, σύμφωνα με την οποία, παρά την μεταφορά της κατοικίας του, εξακολουθεί για πέντε (5) χρόνια να φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του, οι δύο (2) προυποθέσεις που θέτει ο νόμος (α. μεταφορά σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και β. σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά ή διαζευκτικά?

Αν δηλαδή κάποιος μεταφέρει την έδρα του σε χώρα που δεν έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς εξετάζεται η ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων στην Ελλάδα ή όχι ?

 

3) Το αν μια χώρα έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς εξετάζεται γενικά ή κατά περίπτωση ?

Για παράδειγμα η αμοιβή (μισθός) που το άνω πρόσωπο λαμβάνει στην Ελβετία (περίπου 40.000 Ευρώ) φορολογείται με συντελεστή 10% περίπου, διότι θεωρείται χαμηλή, για τα δεδομένα της Ελβετίας. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη αμοιβή από μισθούς θα φορολογηθεί με ένα μέσο συντελεστή, ανερχόμενο σε 25% περίπου. Κατά συνέπεια ο φορολογικός συντελεστής της Ελβετίας για το συγκεκριμένο ποσό είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 60% σε σχέση με τον Ελληνικό φορολογικό συντελεστή, για το ίδιο ποσό.

Άρα η Ελβετία θα θεωρηθεί ως χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά τη διάταξη του άρθρου 51 Α παρ. 7 του Ν 2238/1994 και η μεταφορά της κατοικίας στη χώρα αυτή θα θεωρηθεί ότι εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 6 του Ν 2238/1994 ή όχι ?

Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει πραγματικά την κατοικία του στην Ελβετία τίθεται θέμα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 76 παρ. 6 του Ν 2238/1994 ή όχι ?

Η ΠΟΛ 1225/2011 δεν λύνει το θέμα.