Φυσικά πρόσωπα χρησιδανείζουν σε προσωπική εταιρία γη με σκοπό την ανέγερση επαγγελματικής εγκατάστασης απο την εταιρία. Έχει γίνει η σύμβαση χρησιδανειου με διάρκεια 19 ετη. Θα πρέπει να καταβληθεί χαρτόσημο για την αξία της σύμβασης 3,6% επι τα έτη / εικοστά  ; Αν κάνει μισθωτήριο για τη γή για το ίδιο διαστημα αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο ή να μεταγραφεί; Με το μισθωτήριο θα υπάρχει υποχρέωση χαρτοσήμου ;