Α.Ε. έχει λογιστικές ζημίες σε μια χρήση. Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος γίνεται φορολογική αναμόρφωση και πάλι η χρήση εμφανίζει ζημιες. Η δαπάνη που δεν εκπίπτει είναι ο φόρος της αναπροσαρμογής ακινήτων. Τι εγγραφή θα πρέπει να γίνει για να συμφωνεί ο λογαριασμός Υπόλοιπο ζημιών εις νέο με τη ζημιά που δηλώνεται με τη φορολογία εισοδήματος.
Η εγγραφή αυτή πρέπει να γίνει μετά την κατάθεση της δήλωσης εισοδήματος ή όταν κλείνει ο ισολογισμός και να εμφανίζεται στον πίνακα δίαθεσης αποτελεσμάτων?