Ατομική επιχείρηση συνάπτει με τράπεζα σύμβαση ανοικτού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ δανείου.
Γνωρίζω ότι οι τόκοι του δανείου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει του άρθρου 31 του ΚΦΕ
με την προϋπόθεση βέβαια στην τελευταία σελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ να γίνεται καταγραφή των κινήσεων του λογ/μου. ( Τώρα πως θα γίνεται αυτό σε μηχανογραφημένη Μηνιαία Κατάσταση , είναι άλλο θέμα)
Το ερώτημά μου είναι , αν το φυσικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να εμφανίσει στο Ε1 τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις που πλήρωσε για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ δάνειο ώστε να υπολογισθούν στον προσδιορισμό των τεκμηρίων ;