Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Χρήση ΦΙΧ άλλης εταιρίας.

Ερώτημα Χρήστη: Ερώτημα 1ο : Καλημέρα σε όλους. Έχω το εξής ερώτημα. Έχω δύο ατομικές επιχειρήσεις εμπορικές (αδέρφια) η μία απέναντι από την άλλη. Η μία επιχείρηση κατέχει ένα ΦΙΧ. Η δεύτερη επιχείρηση θέλει να κάνει χρήση του φορτηγού της άλλης. Τί θα πρέπει να κάνω; Να καταθέσω μία σύμβαση και να κάνω μεταβολή στο μητρώο δηλώνοντάς το. Θα πρέπει να θεωρήσω ΤΠΥ; Αν ναι α) τί θα πρέπει να γράφει το συμφωνητικό και β) ξέρει κάποιος τον ΚΑΔ που πρέπει να χρησιμοποιήσω;
απαγορεύεται να μεταφέρονται αγαθά κυριότητος μιας εταιρίας με φορτηγά ι.χ αυτοκίνητα άλλης εταιρίας , επίσης απαγορεύεται η μίσθωση φιχ μιας εταιρίας σε άλλη σχετική είναι η ΠΟΛ 1174/12/6/1998 της15ης δ /νσης βιβλίων και στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών η οποία αναφέρει τα εξής Θεμα « φορτωτικά έγγραφα. Μεταφορές αγαθών τρίτων με Φ.Δ.Χ» Α .Απαγόρευση χρησιμοποίησης Φ.Ι.Χαυτοκινήτων για μεταφορές αγαθών τρίτων . Το Υπουργείο Μεταφορών με το έγγραφο του Α2/13351/2205/23.4.1997, μετά από δικό μας αίτημα, μας γνώρισε την ισχύουσα νομοθεσία για την χρησιμοποίηση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, η οποία έχει ως εξής: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1959/91 (ΦΕΚ 123Α΄) φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές, που διενεργούνται με αυτό. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ. πρέπει τα μεταφερόμενα εμπορεύματα να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί απ΄αυτή ή αυτόν ή να είναι ήδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους. Ειδικότερα, με την εγκύκλιο Α2/23917/3415/10.10.95 του ιδίου Υπουργείου, διευκρινίστηκε ότι στην έννοια της εξόρυξης δεν περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφής, κατεδάφισης ή πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες. 2. Επιπλέον με τις διατάξεις των παρ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε τρίτο πρόσωπο νομικό ή φυσικό, πλην σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξαρχής και η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές. 3. Στο άρθρο 11 του Ν.1959/91 αναφέρεται ότι απαγορεύται φυσικό ή νομικό πρόσωπο να χρησιμοποιεί Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο για δημόσια μεταφορά και να εκδίδει φορτωτικές για τέτοια μεταφορά. 4. Σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση Α2/29542/5347/91 (ΦΕΚ 707 Β΄) σε επιχειρήσεις και Πρακτορεία Μεταφορών επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, μικτού βάρους μέχρι 4 τόννων, για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σε αυτές Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά και μόνο παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινόμηση μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επειγούσης διαβίβασης (courier) επιτρέπεται η χορήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 4 τόννων εφόσον το αντικείμενο των εργασιών προκύπτει σαφώς από την βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. 5. α) Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου υποπέσουν στην αντίληψη σας παραβάσεις της νομοθεσίας αυτής, να διαβιβάζονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αντίγραφα ή αποσπάσματα των εκθέσεων ελέγχου που διαλαμβάνουν παραβάσεις που αφορούν μεταφορές αγαθών με Φ.Ι.Χ. κατά παράβαση των διάταξεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για να διαπιστώνεται εάν το Φ.Ι.Χ. χρησιμοποιείται νόμιμα ή παράνομα να ελέγχονται εκτός των άλλων και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη από την άδεια κυκλοφορίας του καθώς και το είδος των αγαθών για τη μεταφορά των οποίων έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη άδεια. β) Σχετικά με την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων και επειδή πράγματι έχει διαπιστωθεί ότι επιχειρήσεις αποθήκευσης αγαθών τρίτων ή διαμεταφορικές οι οποίες έχουν στην κυριότητα τους Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο δικών τους υλικών συσκευασίας και παγίων που ανήκουν σ΄αυτές, τα χρησιμοποιούν παράνομα για δημόσιες μεταφορές, και προς αποφυγή αυτών των καταστρατηγήσεων παρακαλούμε στο εξής να ζητείται κατά την προσκόμιση προς θεώρηση των δελτίων αποστολής να αναγράφεται επ΄αυτών εντύπως ή με σφραγίδα ή με τη χρήση Η/Υ η ένδειξη, "Δεν επιτρέπεται η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. του αποθηκευτή των αγαθών ή του διαμεταφορέα", κατά περίπτωση. Στη περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μπορεί να εγκρίνει ένδειξη αυτή να αναγράφεται κατά την έκδοση των Δελτίων Αποστολής. Η έγκριση αυτή αναφέρεται επί του σημειώματος θεώρησης. πέραν των ανωτέρω υπάρχει ο νόμος 2800/φεκ 41/29-2-2000 ο οποίος στο 37 μιλάει για τις κυρώσεις που επιβάλλονταισε περίπτωση παραχώρησης χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο του Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου , σε τρίτο πρόσωπο,νομικό ή φυσικό,εκτός απο κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει εξ αρχής ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. πρόστιμο 350000 δρχ και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα 3 μηνών.(αρθρο 37 παρ 2 περ ζ4) επίσης στο άρθρο 37 παρ 2 περ ζ7 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι μεταφορά για λογαριασμό τριτων με ή χωρίς κόμιστρο πρόστιμο 400000 δρχ και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικο διάστημα 3 μηνών
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Το [b:9888205de4]καλό[/b:9888205de4] είναι ότι σήμερα πήγα στην εφορία στο μητρώο και μου είπε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται συμφωνητικό απλά μια μεταβολή στο μητρώο ότι θα διενεργώ μεταφορές για τρίτους. Να θεωρήσω κι ένα Τ.Π.Υ. και είμαι Ο.Κ.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης