Φορολογίες – Περιουσιολόγιο Ακινήτων – Γ’ Έκδοση

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται ανάλυση για το έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων), το Περιουσιολόγιο, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). Η συγγραφέας κα Άννα Αδάμ- Κόλλια, προϊσταμένη Τμ. Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπ. Οικονομικών με κατανοητή διάρθρωση και πλήθος παραδειγμάτων, επιχείρησε την συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων και διοικητικών λύσεων, που αφορούν τη φορολογία ακινήτων. Επίσης, σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται ο αντίστοιχος νόμος κωδικοποιημένος και ενημερωμένος όπως ισχύει σήμερα. Παρατίθεται τέλος, Ειδικό Παράρτημα με Κωδικοποιημένους τους Ν.2961/2001 (Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία),  Ν.1521/1950 (Περί Φόρου μεταβίβασης ακινήτων) και Ν.3091/2002 (Άρθρα 15 – 18 – Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων). Έτσι, το βιβλίο περιλαμβάνει κωδικοποιημένη ολόκληρη τη νομοθεσία σχετικά με τα ακίνητα και τη φορολογία τους.

Φορολογίες - Περιουσιολόγιο Ακινήτων

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται ανάλυση για το έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων), το Περιουσιολόγιο, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). Η συγγραφέας κα Άννα Αδάμ- Κόλλια, προϊσταμένη Τμ. Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπ. Οικονομικών με κατανοητή διάρθρωση και πλήθος παραδειγμάτων, επιχείρησε την συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων και διοικητικών λύσεων, με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση των σημαντικών αλλαγών που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη φορολογία κατοχής ακινήτων και τις σχετικές δηλώσεις. Δείτε εδώ την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου.

Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων

Το βιβλίο «Κ.Β.Σ. – Ανάλυση και Ερμηνεία» του κ. Σαΐτη, τ.Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κ.Β.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να μελετήσει τόσο τις διατάξεις του νομοθετήματος, καθώς και όλες τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου, ταξινομημένες ανά άρθρο. Με τη βοήθεια του αναλυτικού πίνακα περιεχομένων και του αλφαβητικού ευρετηρίου, ο αναγνώστης μπορεί να απαντήσει σε κάθε απορία του σχετικά με τον ΚΒΣ, με σχετική ευκολία. Δείτε εδώ την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου που είναι επικαιροποιημένη μέχρι και τον Ν..3943/31.3.2011 και με διοικητικές λύσεις και εγκυκλίους μέχρι 30.4.2011.

Φορολογική Δήλωση 2016 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα

Δήλωση Φυσικών Προσώπων 2016

Το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2016 - Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα» παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων :

  • Ε1 για τη φορολογία εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων
  • Ε2 για την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων
  • Ε3 για το μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Σχέσεων και Επιτηδευματιών

Δείγμα Αγορά

Φορολογική Δήλωση 2016 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα

Δήλωση Νομικών Προσώπων 2016

Το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2016 - Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα» παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων :

  • Ε2 για την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων
  • Ε3 για το μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Σχέσεων και Επιτηδευματιών
  • Ν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

καθώς και συνολική ανάλυση της Φορολογίας Νομικών Προσώπων

Επικαιροποιημένο συμπλήρωμα - παράρτημα

Στα πλαίσια της προσπάθειας έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των αναγνωστών, με το παρόν σημείωμα παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «Ν», μετά την δημοσιοποίηση της τελικής μορφής του και των οδηγιών που παρασχέθηκαν με την ΠΟΛ 1049/2015 για το περιεχόμενό του.

Το σημείωμα αποτελείται από τέσσερις κύριες παραγράφους.

  1. Στην πρώτη παράγραφο παρέχονται βασικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
  2. Στην δεύτερη παράγραφο αναλύονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όταν αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των υπόχρεων, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
  3. Στην τρίτη παράγραφο παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για ορισμένους κωδικούς του εντύπου «Ν».
  4. Στην τέταρτη παράγραφο παρουσιάζονται ορισμένες νεότερες διοικητικές θέσεις που εκδόθηκαν μετά την έκδοση του βιβλίου και κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο παρόν σημείωμα για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών.

Δείγμα Αγορά