10/10/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Κοινοποίηση των φορολογικών διατάξεων του Ν. 4972/2022

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Ο. Δ.Ε.Ε. Α 1097101 ΕΞ 2022 με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 139, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 και 192 του Ν. 4972/2022.

Ειδικότερα:

Άρθρο 139 «Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση – Προσθήκη παρ. 5β στο άρθρο 2 και παρ. 6 στο άρθρο 10 ν. 3867/2010»

Με την παρ 2 του άρθρου 139 του ν. 4972/2022 προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3867/2010 (Α΄128), σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του ν. 4972/2022 μέχρι την 31η.12.2025.

Άρθρο 168 «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 168 του ν. 4972/2022, για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν.4964/2022 (Α΄150), παρατείνονται μέχρι και την 31η .5.2023, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής. Η παράταση ισχύει τόσο για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος όσο και για οφειλές που βεβαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4972/2022 και έως την 31η.5.2023 και η προθεσμία καταβολής τους λήγει έως και την 30ή.5.2023. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Η συνολική διάρκεια παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις εκάστης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 168 του ν. 4972/2022, αναστέλλεται μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022.

Άρθρο 169 - «Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013»

Με την παρ.1 των διατάξεων του άρθρου 169 του ν. 4972/2022, προστίθεται περ. ιθ΄στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), η οποία έχει ως εξής: «ιθ) ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.». Με την παρ.2 του ίδιου άρθρου, η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καταργείται από την 1η.1.2022. Με την παρ.3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι η περ. ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 ισχύει από 1.1.2022 και εφεξής.

Άρθρο 170 «Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4172/2013»

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού, το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), τροποποιείται ως προς την υπαγωγή του Αγίου Όρους και των Ιερών αυτού Μονών στην έκπτωση για κάθε είδους δαπάνη, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περ. γ΄ του άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν στα ακίνητά τους σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το ελληνικό δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι λοιπές δαπάνες του άρθρου 22. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα νομικά πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 που λειτουργούν ως Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό της έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).».

Με την παρ.2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 16η.4.2022 και εφεξής.

Άρθρο 171 «Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013»

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού, προστέθηκε παρ. 1Α στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), σύμφωνα με την οποία «1Α. Κατ’ εξαίρεση, εάν κατά την παρ. 1, στα κέρδη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα, περιληφθούν κέρδη τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου κατά την έννοια του άρθρου 2 και έχουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, δύναται το δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα κέρδη του, κατόπιν υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης που συνοδεύεται από γνωστοποίηση της οικείας έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο.»

Με την παρ.2 του άρθρου αυτού, προστέθηκε παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1Α του άρθρου 50 εφαρμόζεται για διορθώσεις κερδών που διενεργούνται με πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας οι σχετικές υποθέσεις είναι εκκρεμείς. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Για την εφαρμογή της παρούσας η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παρούσας.».

Με την παρ.3 του άρθρου αυτού, προστέθηκε παρ. 4 στο άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), σύμφωνα με την οποία «Για την εφαρμογή της παρ. 1Α του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε. η τροποποιητική φορολογική δήλωση και η συνοδευτική έκθεση ελέγχου υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 19.

Αν η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής του σχετικού δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης βάσει του άρθρου 36, η προθεσμία έκδοσης προσδιορισμού φόρου ως προς τον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο κατόπιν υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης του πρώτου εδαφίου, παρατείνεται έως και έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και της συνοδευτικής έκθεσης ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 36. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, που προκύπτει, προς τον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο δεν παραγράφεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 42, πριν από την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης της παρούσας. Προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό φόρου στον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο είναι η εξόφληση από τον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο του φόρου που προέκυψε από τη διόρθωση των κερδών των μεταξύ τους ενδοομιλικών συναλλαγών.

Αν μετά από αμφισβήτηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού από τον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο εκδοθεί απόφαση του άρθρου 63 ή του άρθρου 63Β ή πρακτικό της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 ή δικαστική απόφαση, διενεργείται, με πρωτοβουλία της Φορολογικής Διοίκησης, η ανάλογη κάθε φορά διόρθωση και στα κέρδη του δεύτερου υπαγόμενου στον φόρο συνδεδεμένου προσώπου, η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής πράξης προσδιορισμού φόρου παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής σύμφωνα με τα παραπάνω απόφασης και για τα δύο υπαγόμενα στον φόρο πρόσωπα και αναζητούνται αμελλητί τυχόν επιστροφές φόρου κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 172 «Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 63 του ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 172 του ν. 4972/2022 ορίζεται ότι στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248), προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα παρεπόμενά τους σύμφωνα. Δε θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα μισθώματα ακινήτων, στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για κάθε είδους ασφαλίσεις και επιστροφής ασφαλίστρων, στις αποδείξεις πληρωμής αποζημίωσης, για ασφαλίσεις κάθε είδους, που δίνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, στα χορηγούμενα από ασφαλιστικές εταιρείες δάνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής και στις εξαγορές (RΑCΗΑΤS) ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες. Ομοίως δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους.

Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις για τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.».

Στην παράγραφο 2 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.1.2021.». Επιπλέον στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι «για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.12.2022.»

Άρθρο 173 «Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)-Προσθήκη άρθρου 54Η στον ν.4174/2013»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 173 προστίθεται νέο άρθρο 54Η στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/ 2013, Α΄170) αναφορικά με τις κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.). Στην παρ. 1 του 54Η Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54Η Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54Η Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Στην παρ. 2 του άρθρου 173 ν. 4972/2022 ορίζεται ότι το άρθρο 54Η του ν. 4174/2013 ισχύει από την 31η.10.2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Άρθρο 174 «Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις παρ. 1 άρθρου 13Α ν.2523/1997 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 174, η παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 (Α΄179) α) τροποποιείται αα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της παράβασης που συνιστά η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αβ) στο δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη της υποτροπής, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.».

Περαιτέρω, με την παρ. 2 του άρθρου 174 του ν.4972/2022 προβλέπεται ότι η παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εφαρμόζεται σε παραβάσεις που διαπράττονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν. 4174/2013 (Α΄170) και εφεξής.

Άρθρο 175 «Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών - Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4839/2021»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προστέθηκε στο τέλος του πεντηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4839/2021 (Α΄ 181), παράγραφος 3 με την οποία ορίζεται, ότι για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄266), ως μεταφορά χρημάτων λογίζεται και η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου με τον ίδιο δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.

Στην παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι η διάταξη της παρ. 1 εφαρμόζεται για τη δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η.10.2021 μέχρι και την 9η.9.2022.

Άρθρο 176 «Απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών που προορίζονται για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος»

Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.4972/2022 ορίζεται ότι η περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) εφαρμόζεται και σε παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς ή πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του Κράτους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης», για τον σκοπό της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος.

Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση δωρεάς εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 177 «Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής - Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013» Με τις διατάξεις του άρθρου 177 η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022, β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και μετά, και η παρ. 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.».

Άρθρο 179 «Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας - Τροποποίηση παρ.3 άρθρου 31 ν. 3986/2011»

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) με την προσθήκη στα φορολογικά έτη και του έτους 2022 και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 180 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011»

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού προστίθεται στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152) παρ. 3α, ως εξής:

«3α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ. Με κοινή απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται:

α) ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,

β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος, και

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Με την παρ.2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η παρ. 1 ισχύει από την 1η.9.2022 και εφαρμόζεται προς τον σκοπό θεμελίωσης εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2022 και εφεξής.

Άρθρο 182 «Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4935/2022»

Με το άρθρο αυτό, η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α΄103) τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση των λέξεων «τριών (3) ετών» από τις λέξεις «εννέα (9) ετών» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β΄ άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως εννέα (9) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4.».

Άρθρο 192 «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι η ισχύς του ν. 4972/2022 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.


Δείτε την απόφαση εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΦΗΜ