14/06/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Ευρωπαϊκή μετεκλογική εβδομάδα η Εβδομάδα που πέρασε, συνεπώς η πολιτική διάσταση της ενημέρωσης κυριάρχησε. Φυσικά, οικονομικά νέα που να άπτονται θεμάτων εργασιακών ή φορολογίας πάντα υπάρχουν, έτσι συνεχίστηκαν οι συζητήσεις σχετικά με τη τεχνολογία blockchain και την διακίνηση μέσα από αυτή άυλων περιουσιακών στοιχείων, κυρίως κρυπτονομισμάτων, τίτλων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Να θυμίσουμε ότι, η πρωτοπορία του blockchain ανάγεται στο ότι υφίσταται μια βάση δεδομένων, όπου αποθηκεύονται και επαληθεύονται πληροφορίες και δεδομένα, με τη χρήση κρυπτογραφικών μεθόδων και με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται μία συνεχής αλυσίδα δεδομένων. Κάθε τροποποίηση μίας πληροφορίας που έχει καταγραφεί στο μητρώο επηρεάζει αναγκαστικά όλες τις μεταγενέστερες καταχωρήσεις.

Όπως γράψαμε και παλαιότερα, σύμφωνα με σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε σχετικά με την αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων στο Σ.ΛΟ.Τ., αυτό προέβη στην με αριθμό 104/27.02.2018 γνωμοδότησή του. Ειδικά, αναφέρει ότι:

«Όπως είναι γνωστό το κρυπτονόμισμα αποτελεί μέσο συναλλαγής χωρίς φυσική υπόσταση, ενώ οι πράξεις γίνονται σε ψηφιακή μορφή. Δεν βασίζεται στην ισοτιμία ενός άλλου νομίσματος ούτε παρέχεται εξασφάλιση από κεντρική τράπεζα ή κράτος

Το κρυπτονόμισμα δεν έχει τα χαρακτηριστικά των ταμειακών ισοδυνάμων, δεδομένου ότι δεν είναι επένδυση υψηλής ρευστότητας, δεν είναι άμεσα μετατρέψιμο σε γνωστά ποσά μετρητών, υπόκειται σε σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας του και, κατά συνέπεια δεν πληροί τα κριτήρια να καταχωριστεί στην κατηγορία των ταμειακών ισοδυνάμων…».

Σήμερα δεν υφίσταται απόφαση της Διοίκησης, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των κρυπτονομισμάτων ως νομισματικά ισοδύναμα ή ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Πλην, όμως, και σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1032/2015 εγκύκλιο διαταγή, τα κρυπτονομίσματα μπορούν να θεωρηθούν ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, η δε τυχών υπεραξία κατά την πώληση να φορολογείται με συντελεστή 15% για φυσικά πρόσωπα, ή να αποτελεί επιχειρηματικά έσοδα σε περίπτωση επιχειρηματικής οντότητας.

Με την άποψη αυτή φαίνεται ότι τελικά συντάσσεται και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου εξετάζουν το ενδεχόμενο φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων και των κερδών τους ως κεφαλαιακά κέρδη, με αντίστοιχο συντελεστή φορολογίας 15%.

Για την ώρα το ΥΠΕΘΟ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μια ειδική νομοθετική διάταξη που ρυθμίζει το Blockchain στην Ελλάδα. Στόχος είναι η λήψη εφαρμοστικών μέτρων του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2022/858, σχετικά με τις υποδομές της αγοράς τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού («Distributed Ledger Technology» ή «DLT»). Προς τον σκοπό αυτό διευρύνεται ο ορισμός, ώστε να περιλαμβάνει και τα χρηματοπιστωτικά μέσα (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), που διακινούνται μέσω τεχνολογίας Blockchain (DLT). Στην Ελλάδα ορίζεται ως υπεύθυνη αρχή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, εισάγονται διατάξεις σχετικά με το πού καταχωρούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς μεταβιβάζονται και πώς συστήνονται εμπράγματα δικαιώματα.

Από τα νέα της στήλης για την Εβδομάδα που πέρασε «ΚΕΔΕ (ν.4978/2022): Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές μεταβολές και προσαρμογές που επέφερε η κωδικοποίηση του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974»: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2041/2024, με αντικείμενο τη παρουσίαση των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190) και η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές μεταβολές και προσαρμογές που επέφερε η κωδικοποίηση του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 (Α΄90).

1. Οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» για τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων κωδικοποιήθηκαν με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022), εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος κοινοποιήθηκε με την Ο Δ.Ε.Ε. Β 1102269 ΕΞ 2022/12-10-2022 Οδηγία. Συμπληρωματικά προς τον ΚΕΔΕ κι εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 80 ΚΕΔΕ). Ο Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) άρθρα κατανεμημένα σε έντεκα (XI) Τμήματα. Στο άρθρο δεύτερο του ν. 4978/2022 ορίστηκε ως έναρξη ισχύος του η ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 7.10.2022.

2. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις βασικές μεταβολές και προσαρμογές που επέφερε η κωδικοποίηση του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 με τα άρθρα 1 έως 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και με τα άρθρα 84 (Μεταβατικές Διατάξεις) και 85 (Τελικές Διατάξεις) αυτού.

3. Τέλος, παρατίθενται (Ι) Πίνακας κωδικοποιητικών διατάξεων (ν. 4978/2022) και (ΙΙ) Πίνακας κωδικοποιούμενων διατάξεων (ν.δ. 356/1974).

ΓΕΝΙΚΑ

4. Στο πλαίσιο της διοικητικής κωδικοποίησης, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης του ν. 4978/2022, με τον Κ.Ε.Δ.Ε.:

α) αποδόθηκαν οι κωδικοποιούμενες διατάξεις (ήτοι οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974) στη δημοτική με εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και αναμορφώθηκε, όπου απαιτήθηκε, η δομή των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδεται πλέον με σαφή και κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγονται,

β) εξαλείφθηκαν οι ασυνέπειες ή οι αναντιστοιχίες των επιμέρους ρυθμίσεων κατά τρόπο ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μπορούν να λειτουργούν αυτοτελώς (με κανονιστική και ερμηνευτική συνέπεια), χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη προσφυγή σε άλλες διατάξεις,

γ) καταργήθηκαν διατάξεις ή και ολόκληρα άρθρα του ν.δ. 356/1974, καθώς είτε πλέον ελλείπουν ή έχουν καταργηθεί οι εισαγωγικές ή κάποιες από τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους, ή κρίθηκαν άνευ αντικειμένου ή απηχούσαν ανύπαρκτους πλέον όρους νομοθέτησης, είτε επειδή έχουν κριθεί ασύμβατα προς το Σύνταγμα από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και έχουν καταργηθεί σιωπηρά από νεότερες διατάξεις,

δ) εισήχθησαν στον Κ.Ε.Δ.Ε. διατάξεις της εκτός του ν.δ. 356/1974 κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου ο Κ.Ε.Δ.Ε. να έχει κανονιστική και ερμηνευτική αυτοτέλεια, ε) επικαιροποιήθηκε η ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει στην ονομασία και τις αρμοδιότητες διάφορων διοικητικών οργάνων, ιδίως με τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ν. 4389/2016, Α’ 94), εφεξής Α.Α.Δ.Ε., αλλά και μετά τις μεταβολές που είχαν επέλθει με τον ν. 4224/2013 (Α’ 288), με γνώμονα τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τους εφαρμοστές και τους διοικούμενους και τέλος, στ) έγινε προσαρμογή του ακολουθούμενου τύπου και των διαδικασιών στις νέες νομοθετικές συνθήκες που έχουν προκύψει.

5. Αναγκαία συνέπεια της κωδικοποίησης που επήλθε με το πρώτο άρθρο του ν. 4978/2022 αποτέλεσε η αναρίθμηση των άρθρων του Κώδικα λόγω της κατάργησης άρθρων του ν.δ. 356/1974.

6. Σημειώνεται ότι στην κατ’ άρθρο ανάλυση γίνεται αναφορά σε «Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» αντί «Υπουργό Οικονομικών» λόγω της μετονομασίας του οικείου Υπουργείου σύμφωνα με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139/1.8.2023).

«20 ερωτήσεις - απαντήσεις για τα «Ακαθάριστα Οικόπεδα»: Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΥΚΚΠΠ) δημοσιοποίησε 20 ερωτήσεις - απαντήσεις για την πλατφόρμα «Ακαθάριστα Οικόπεδα» (akatharista.apps.gov.gr) και τη υποχρέωση δήλωσης σε αυτήν της εκπλήρωσης της υποχρέωσης του ετήσιου καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

«Αναδρομικά 2015-2021: Σε λειτουργία οι εφαρμογές»: Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε λειτουργία είναι οι εφαρμογές για τα αναδρομικά των ετών 2015-2021.

«ΑΑΔΕ – Φορολογικές Δηλώσεις: Προαιρετικός ο IBAN για όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας ή έχουν αναπηρία 67% και άνω χωρίς δικαίωμα επιστροφής φόρου»: Στη διευκόλυνση των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή γεννήθηκαν έως και την 31/12/1958, και των πολιτών με αναπηρία 67% και άνω, για την υποβολή της δήλωσής τους προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 11/6/2024, οι πολίτες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν λογαριασμό ΙΒΑΝ πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023, παρά μόνο εάν από τη δήλωσή τους προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο ή εκκρεμεί γι αυτούς ποσό άλλου φόρου προς επιστροφή.

Επισημαίνεται ότι ο ΙΒΑΝ μπορεί να δηλωθεί:

  • Στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN
  • Στην εφαρμογή για φορητές συσκευές myAADEapp επιλέγοντας Στοιχεία Επικοινωνίας > ΙΒΑΝ.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα:

  • Από τις 25/4/2024, ημερομηνία έναρξης υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, έχουν δηλωθεί 854.243 ΙΒΑΝ.
  • Παραμένουν 75.464 πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δικαιούχοι επιστροφής φόρου και δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ.

«Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον χαρακτηρισμό των αδρανών οχημάτων και τα πρόστιμα των τελών κυκλοφορίας»: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του σχεδίου νόμου:

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι:

α) η εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των ζημιωθέντων από αυτοκινητικά ατυχήματα, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης,

β) η διοικητική τακτοποίηση των αδρανών και ανασφάλιστων οχημάτων,

γ) η πιλοτική ρύθμιση των υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού,

δ) η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με ταυτόχρονη διευθέτηση της κατάστασης των διακατεχόμενων ακινήτων του δημοσίου και ε) η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αντικείμενο του παρόντος είναι:

α) η επικαιροποίηση του π.δ. 237/1986 (Α’ 110) περί υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης, στη βάση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Oδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής,

β) η θέσπιση ειδικών διαδικασιών για την εκκαθάριση των μητρώων οχημάτων που τηρούν οι υπηρεσίες του Δημοσίου από τα αδρανή οχήματα και για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς να πληρούν τους νόμιμους όρους, η επικαιροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου θέσης και άρσης της κατάστασης ακινησίας οχημάτων, καθώς και του τρόπου μείωσης των προσαυξήσεων των τελών κυκλοφορίας,

γ) η επικαιροποίηση των ν. 4514/2018 (Α’ 14), περί αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, 4548/2018 (Α’ 104), περί αναμόρφωσης του δικαίου ανωνύμων εταιρειών, και 4099/2012 (Α’ 250), περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, στη βάση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2022/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τροποποίηση των Κανονισμών (Ε.Ε.) 600/2014 και (ΕΕ) 909/2014 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (L 151),

δ) η τροποποίηση του ν. 3867/2010 (Α’ 128), περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,

ε) η τροποποίηση του ν. 5024/2023 (Α’ 41), περί ρυθμίσεων για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, και

στ) η θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για το προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ και την αιτιολογική έκθεση εδώ.

«Ο.Π.Σ. «Ανοικτή Αγορά»: Ομάδες χρηστών, λειτουργία και άλλα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλ. πλατφόρμας λαϊκής αγοράς»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 42451/2024, με θέμα: «Ομάδες χρηστών, λειτουργία, όροι χρήσης, και τεχνικά ή άλλα θέματα σχετικά με το Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαϊκής αγοράς».

«Η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1092/2024, με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013».

Συγκεκριμένα η νέα απόφαση ορίζει:

Άρθρο Μόνο

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31.12.2023, παρατείνεται μέχρι και την 26η Ιουλίου 2024.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ.κ. Νικόλαος Παπαγιάννης, Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός και Γιώργος Παπαδόπουλος, Οικονομολόγος, MSc και «Απογραφή και επιμέτρηση αποθεμάτων»: Σύμφωνα με τους αρθρογράφους «Οι οντότητες είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν πραγματικές (φυσικές) απογραφές των αποθεμάτων τους.

Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας. Δηλαδή, ο χρόνος προσδιορισμού των αποθεμάτων (φυσική απογραφή) καθορίζεται από τα πραγματικά δεδομένα μιας οντότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.4308/2014 και την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας του ποσοτικού προσδιορισμού των αποθεμάτων στο τέλος της ημερομηνίας αναφοράς (ημερομηνία τέλους χρήσης ή ημερομηνία ισολογισμού).

Ο χρόνος αυτός μπορεί να απέχει από το τέλος της ημερομηνίας αναφοράς, ιδίως όταν η οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης) ή όταν ο αριθμός ή και η ποσότητα των διακινήσεων δεν είναι σημαντική. Σε άλλες περιπτώσεις που η οντότητα εφαρμόζει έμμεσες τεχνικές στον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων της απογραφής, η σχετική διαδικασία δύναται να γίνεται με αξιοπιστία και σε χρόνο απομακρυσμένο από το τέλος της περιόδου (π.χ. προσδιορισμός ιχθυόμαζας ιχθυοτροφείων). Σημειώνεται ότι όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της λιανικής (retail method) δεν γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός των αποθεμάτων και η εκτίμηση της αξίας του τελικού αποθέματος δύναται επίσης να γίνεται με ασφάλεια σε χρόνο απομακρυσμένο από το τέλος της περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός των αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες της απογραφής εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου (ΠΟΛ.1003/2014).».

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο των κ.κ. Νικόλαου Παπαγιάννη και Γιώργου Παπαδόπουλου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 2024 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στη προαιρετική διενέργεια απογραφής και στις μη υπόχρεες επιχειρήσεις σε απογραφή.

Κ. Βασίλης Πρασσάς, Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων και «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας | Ξεκινάει από 1η Ιουλίου μαζί με την Απολογιστική Δήλωση - Για φθινόπωρο τα λοιπά έντυπα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ»: Σύμφωνα με τον έγκριτο αρθρογράφο «Οριστική, όπως φαίνεται, είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας από την 1η Ιουλίου για Βιομηχανίες και Λιανεμπόριο. Το θέμα της περαιτέρω παράτασης τέθηκε από αρκετούς, αλλά δείχνει ότι δεν προκρίνεται κάτι τέτοιο. Θυμίζουμε ότι, η υποχρέωση αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα που λαμβάνει ο όμιλος Epsilon Net, που σήμερα εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς σε συστήματα μισθοδοσίας και ωρομέτρησης, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα έως το τέλος Μαΐου:

  • Βιομηχανίες: Ο δείκτης ετοιμότητας είναι > 90% και είναι προφανές ότι έως τον Ιούλιο η κάλυψη θα πλησιάσει το 100%
  • Λιανεμπόριο: Το επίπεδο προετοιμασίας πλησιάζει το 70%, με συνεχόμενη αυξητική τάση, παρότι υπάρχουν αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων, που οφείλει ο νομοθέτης να διευκρινίσει το πλαίσιο εφαρμογής (ή μη) της κάρτας, όπως π.χ. λαϊκές αγορές, καταστήματα shop in a shop, κ.ά.».

Διαβάστε το σύνολο του άρθρου του κ. Βασίλη Πρασσά, για ολιστική ενημέρωση επί του θέματος.

Κ. Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και «Ασθένεια και απουσία από την εργασία»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Σύμφωνα με το άρθρο 657 «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του».

Δηλαδή, η αξίωση του εργαζόμενου για μισθό δεν παύει, εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) υπάρχει εμπόδιο (κώλυμα) στην παροχή εργασίας, Β) το εμπόδιο οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, Γ) να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δ) να υπάρχει τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία. Επομένως, η ασθένεια δεν μπορεί να αποτελεί λόγος παύσης της αξίωσης για τον μισθό και έχει κριθεί ως ανυπαίτιο κώλυμα (Α.Π.542/10, Α.Π. 308/1986, Α.Π. 308/59, Α.Π. 385/64, Εφ. Πειραιώς 917/96) το οποίο αφού, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον προηγούμενη δεκαήμερη πραγματική εργασία, ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει μισθό.

Το διάστημα δε, κατά το οποίο μπορεί ο εργαζόμενος να αξιώνει τις αποδοχές του μισθού ενώ ήταν ασθενής, είναι βάση της διάταξης του Αστικού Κώδικα, (άρθρο 658), δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ασθένεια, για τον πρώτο χρόνο εργασίας, και ένας (1) μήνας μετά την ασθένεια, εφόσον εργάζεται για πάνω από ένα έτος (1).

Η αποχή του εργαζομένου από την εργασία του και τα καθήκοντά του είναι επιπλέον επιτρεπτή εφόσον οφείλεται σε βραχεία ασθένεια αυτού. Ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης παρά την αποχή και δεν συμψηφίζεται με τις ημέρες αδείας που δικαιούται. Η ασθένεια του εργαζόμενου σε αυτή τη περίπτωση, δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον αποδεικνύεται άμεσα από τον εργαζόμενο και με τον προσήκοντα τρόπο. Ο νόμος δε, έχει ερμηνεύσει και καθορίσει ποια διαστήματα μπορούν να θεωρηθούν ως βραχεία ασθένεια, ανάλογα με τα χρόνια εργασίας. Συγκεκριμένα, εργαζόμενος που εργάζεται από ένα (1) έτος, έως τέσσερα (4) έτη και ασθενεί για ένα μήνα, αυτό το διάστημα ασθενείας ορίζεται ως βραχείας διάρκειας ασθένεια. Για τον εργαζόμενο που εργάζεται, πάνω από τέσσερα (4) έτη αλλά όχι περισσότερα από δέκα (10) χρόνια, το διάστημα ασθενείας τριών μηνών, έχει οριστεί ως βραχεία ασθένεια. Ο εργαζόμενος με υπηρεσία από δέκα χρόνια και άνω, αλλά με εργασία όχι περισσότερη από των δεκαπέντε (15) ετών, που απουσιάζει για διάστημα τεσσάρων μηνών, τότε το διάστημα αυτό θεωρείται βραχείας ασθένειας. Ενώ ο εργαζόμενος που υπηρετεί πάνω από δεκαπέντε (15) έτη, θεωρείται ότι απουσιάζει λόγω βραχείας ασθένειας, εφόσον απουσιάζει για διάστημα έξι μηνών.

Ως χρόνος έναρξης της απουσίας του εργαζόμενου για βραχεία ασθένεια, θεωρείται η πρώτη ημέρα που απουσίασε και οφειλόταν στην ασθένεια έως την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μηνός ή των τριών, των τεσσάρων ή των έξι μηνών, ανάλογα του χρόνου υπηρεσίας των μισθωτών κατά τη διάκριση που έγινε ανωτέρω. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Τέλος, ο εργαζόμενος αποδεικνύει την ασθένεια με την προσκόμιση της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης, η οποία αναγράφει αναλυτικά το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας αυτού.».

Παρασκευή και μέσα του Ιούνη, με το μυαλό όλων μας να είναι στραμμένο στις σχεδιαζόμενες διακοπές. Μια ακόμα εργασιακή Εβδομάδα πέρασε και για την Εβδομάδα που έρχεται σταχυολογούμε από τις ήδη αρχόμενες συζητήσεις, αυτές που αφορούν το στεγαστικό πρόβλημα, ιδίως των νέων ζευγαριών στη χώρα. Ο μεγαλύτερος κάτοχος ακινήτων στη χώρα είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Φυσικά συζητάμε για αναξιοποίητα ακίνητα και δεν αναφερόμαστε σε ακίνητα τα οποία κατασχέθηκαν ελέω Κ.Ε.Δ.Ε., αλλά σε ακίνητα τα οποία «παραχώρησαν» οι εν δυνάμει δικαιούχοι τους, κληρονόμοι, αποποιούμενοι την κληρονομική διαδοχή. Μόνο την περίοδο 2013-2018 καταγράφηκαν 450.000 αποποιήσεις κληρονομιών. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος, το 2018 καταγράφηκαν 150.000 τέτοιες πράξεις, από περίπου 29.000 το 2013, δηλαδή σχεδόν πενταπλάσιες.

Οι λόγοι ήταν πολλοί και όχι μόνο ο εμφανής λόγος ότι το ενεργητικό του θανόντα ήταν κατά πολύ μικρότερο του παθητικού. Ακόμα και όταν δεν υπήρχαν σημαντικά χρέη, ο φόρος κληρονομίας, ειδικά σε συγγενείς όχι της πρώτης τάξης, η αμοιβή του συμβολαιογράφου, η μεταγραφή του ακινήτου στο κτηματολόγιο και φυσικά ο αιτούμενος ετήσιος ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την πολιτεία, αλλά και τα τέλη των Δήμων πλέον του Τ.Α.Π., μαζί με τα λειτουργικά έξοδα του ακινήτου, κάνουν πολλές φορές ασύμφορη την αποδοχή κληρονομίας, ειδικά επί υποβαθμισμένων ακινήτων μικρής εμπορικής αξίας. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι ο μεγάλος αριθμός αυτών των ακινήτων αφορά ακριβώς διαμερίσματα και κατοικίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολύ σημαντική αρχή, μετά από κάποιες επισκευές και βελτιώσεις που χρήζουν, για τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής. Όπως επισημαίνουν φορείς της αγοράς ακινήτων, δεν έχει συσταθεί κάποιος εξειδικευμένος φορέας, ο οποίος να είναι επιφορτισμένος με την ενεργή διαχείριση αυτών των ακινήτων. Επομένως αυτά μένουν αναξιοποίητα, ενώ το πρόβλημα της στέγης διογκώνεται. Η πολιτεία οφείλει να δράσει και πιστεύουμε ότι έτσι θα πράξει.

Με καλύτερες κάπως θερμοκρασίες από το «καμίνι» της Εβδομάδας που πέρασε, έστω και με κάποιες εναλλαγές του καιρού, το καλοκαίρι είναι εδώ και μας καλεί. ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα