12/06/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Ο.Π.Σ. «Ανοικτή Αγορά»: Ομάδες χρηστών, λειτουργία και άλλα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλ. πλατφόρμας λαϊκής αγοράς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 42451/2024, με θέμα: «Ομάδες χρηστών, λειτουργία, όροι χρήσης, και τεχνικά ή άλλα θέματα σχετικά με το Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαϊκής αγοράς».

Μεταξύ άλλων, με τη νέα απόφαση ορίζονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Ορισμός

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης εγκαθίσταται και λειτουργεί κεντρικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), εφεξής το «Σύστημα», το οποίο αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 του ν. 4849/2021.

Το Σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.)

Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 38428/ΕΞ/29.10.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών».

Άρθρο 2

Δομή και λειτουργίες

Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1.1. Ψηφιακό Μητρώο Φορέων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Υπαίθριου Εμπορίου.

1.2. Ψηφιακό Μητρώο Υπαίθριων Αγορών.

1.3. Ψηφιακό Μητρώο Δραστηριοποιούμενων Υπαίθριου Εμπορίου, ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου (υπαίθριες οργανωμένες αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο).

1.4. Υποσύστημα Διαδικτυακών Αιτήσεων (ανά κατηγορία δικαιούχων).

1.5. Υποσύστημα Διασύνδεσης με τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1.6. Υποσύστημα προκήρυξης αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.

1.7. Υποσύστημα Παραγωγής και Έκδοσης Πληροφοριών - Αναφορών.

1.8. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις δραστηριότητες του Υπαίθριου Εμπορίου.

1.9. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων.

1.10. Υποσύστημα Ειδοποιήσεων.

Η Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος αποτελεί υποσύστημα αυτού και είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος, προσβάσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση https:// openmarket.mindev.gov.gr, που λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποσυστήματα του Συστήματος όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στο υπαίθριο εμπόριο φορείς, ήτοι αδειοδοτούσες αρχές, αρχές διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, πωλητές, καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Όλες οι λειτουργίες του Συστήματος είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.).

Άρθρο 5

Εξειδίκευση των δικαιωμάτων στη χρήση και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.

Τα δικαιώματα στη χρήση και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τους χρήστες του Συστήματος, ανά κατηγορία χρηστών, εξειδικεύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4849/2021, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Ιδιώτες, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ως απλοί χρήστες του συστήματος ή πιστοποιημένοι πωλητές. Επιπρόσθετα της ενημέρωσης που αντλούν για το υπαίθριο εμπόριο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο, ως απλοί χρήστες του Συστήματος, αφού πιστοποιηθούν, αποκτούν τα κάτωθι δικαιώματα:

1.1. Υποψήφιοι πωλητές που δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

1.1.1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για:

1.1.1.1. Απόκτηση άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή (λαϊκών αγορών ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου), μέσω μεταβίβασης άδειας.

1.1.1.2. Απόκτηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, εφόσον δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου.

1.1.2. Συμμετοχή σε προκήρυξη για:

1.1.2.1. Απόκτηση άδειας (παραγωγού, επαγγελματία, χειροτέχνη-καλλιτέχνη, πωλητή σε αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου - street food) με τις αντίστοιχες θέσεις.

1.1.2.2. Απόκτηση άδειας (παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή) με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης.

1.2. Ιδιώτες, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου. (πιστοποιημένοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου) 1.2.1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για:

1.2.1.1. Ανανέωση της άδειας.

1.2.1.2. Μεταγενέστερη υποβολή δικαιολογητικών για ανανέωση άδειας ή διατήρησή της σε ισχύ (επικαιροποίηση δικαιολογητικών). 1.2.1.3. Μεταβίβαση της άδειας.

1.2.1.4. Παραίτηση από την άδεια.

1.2.1.5. Παραίτηση από θέση ή από πλανόδια δραστηριοποίηση.

1.2.1.6. Δήλωση αναπληρωτή πωλητή.

1.2.1.7. Δήλωση βοηθού πωλητή.

1.2.1.8. Δήλωση υπαλλήλου πωλητή.

1.2.1.9. Προσθήκη-αφαίρεση προϊόντων και συνδυαστική πώληση προϊόντων.

1.2.1.10. Ετήσια υποβολή δικαιολογητικών από τον παραγωγό πωλητή (ΟΣΔΕ και δήλωση προϊόντων με τις αντίστοιχες ποσότητες για διάθεση στο υπαίθριο εμπόριο).

1.2.2. Συμμετοχή σε προκήρυξη για:

1.2.2.1. Απόκτηση επιπλέον θέσεων (κάτοχος άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή στάσιμου εμπορίου, κάτοχος άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη).

1.2.2.2. Απόκτηση επιπλέον δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης (κάτοχος άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου).

1.2.3. Αυτοκαταγραφή στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (πωλητές που απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021).

1.3. Ιδιώτες που κατέχουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

1.3.1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για:

1.3.1.1. Δήλωση αναπληρωτή πωλητή.

1.3.1.2. Δήλωση βοηθού πωλητή.

1.3.1.3. Δήλωση υπαλλήλου πωλητή.

1.3.1.4. Τροποποίηση στοιχείων της βεβαίωσης δραστηριοποίησης.

1.3.1.5. Παραίτηση από τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

1.3.2. Συμμετοχή σε προκήρυξη για:

1.3.2.1. Χορήγηση θέσης σε βραχυχρόνιες αγορές.

2. Δημόσιες Αρχές/Φορείς

α. Περιφέρειες

α.1. Καταχώριση υπαίθριων αγορών

α.1.1. Καταχώριση λαϊκών αγορών, από τον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής (Ν.Π.Δ.Δ.) και τον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.).

α.1.2. Καταχώριση κυριακάτικων αγορών.

α.1.3. Καταχώριση των ειδικών θεματικών αγορών.

α.2. Ενέργειες σχετικά με τη δραστηριοποίηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου

α.2.1. Έκδοση προκήρυξης.

α.2.2. Έκδοση και ανανέωση άδειας, έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές αποδοχή παραίτησης από άδεια ή από βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,.

α.2.3. Μεταβίβαση άδειας.

α.2.4. Ανάκληση άδειας.

α.2.5. Διαπίστωση της απώλειας θέσης ή δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης.

α.2.6. Αναπλήρωση - Υποβοήθηση - Πρόσληψη υπαλλήλου.

α.2.7. Καθορισμός - είσπραξη τέλους.

α.2.8. Έλεγχος - επιβολή κύρωσης.

α.2.9. Προσθήκη - αφαίρεση προϊόντων και συνδυαστική πώληση προϊόντων.

α.2.10. Αντιστοίχιση προϊόντων.

α.2.11. Καταγραφή υφιστάμενων αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (επιβεβαίωση ή μη των καταχωρούμενων στοιχείων).

α.3. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών τους ορίων

α.3.1. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις λαϊκές αγορές.

α.3.2. Συγκεντρωτικά στοιχεία για το πλανόδιο εμπόριο.

α.3.3. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις κυριακάτικες αγορές και τις ειδικές θεματικές αγορές.

β. Δήμοι:

β.1. Καταχώριση υπαίθριων αγορών

β.1.1 Καταχώριση των λαϊκών αγορών (πλην των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης).

β.1.2. Καταχώριση των αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών.

β.1.3. Καταχώριση των αγορών παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου - street food.

β.1.4. Καταχώριση βραχυχρόνιων αγορών.

β.2. Ενέργειες σχετικά με τη δραστηριοποίηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου

β.2.1. Έκδοση προκήρυξης.

β.2.2. Έκδοση και ανανέωση άδειας, έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, αποδοχή παραίτησης από άδεια ή από βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,.

β.2.3. Μεταβίβαση άδειας.

β.2.4. Ανάκληση άδειας.

β.2.5. Διαπίστωση της απώλειας θέσης.

β.2.6. Αναπλήρωση-Υποβοήθηση-Πρόσληψη υπαλλήλου.

β.2.7. Καθορισμός - είσπραξη τέλους.

β.2.8. Έλεγχος - επιβολή κύρωσης.

β.2.9. Προσθήκη - αφαίρεση προϊόντων και συνδυαστική πώληση προϊόντων.

β.2.10. Αντιστοίχιση προϊόντων.

β.2.11. Καταγραφή υφιστάμενων αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (επιβεβαίωση ή μη των καταχωρούμενων στοιχείων).

β.3. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών τους ορίων.

β.3.1. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις λαϊκές αγορές (πλην των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης).

β.3.2. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών.

β.3.3. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου - street food.

β.3.4. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις βραχυχρόνιες αγορές (πλην κυριακάτικων αγορών και ειδικών θεματικών).

β.3.5. Συγκεντρωτικά στοιχεία για το στάσιμο εμπόριο.

γ. Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)

γ.1. Αρμοδιότητες Διαχειριστή (Επιχειρησιακός υπεύθυνος).

γ.2. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για την άσκηση σε όλη την Επικράτεια, κάθε μορφής υπαίθριου εμπορίου, που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4849/2021.

γ.3. Επιβολή του προστίμου της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4849/2021.

δ. Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του ν. 4849/2021, ανά κατηγορία πωλητών και μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

ε. Ελληνική Αστυνομία.

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του ν. 4849/2021, ανά κατηγορία πωλητών και μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

στ. Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του ν. 4849/2021, ανά κατηγορία πωλητών και μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

ζ. Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του ν. 4849/2021, ανά κατηγορία πωλητών και μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Άρθρο 6

Διαδικασία εγγραφής

Η εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ειδικότερα των περ. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 και 4.7 του άρθρου 4 του παρόντος, πραγματοποιείται μέσω εγγραφής στο Σύστημα. Η είσοδος στο Σύστημα των περ. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 διενεργείται με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και μέχρι την ενεργοποίηση αυτών με τους χορηγούμενους από το Σύστημα κωδικούς.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Λαϊκή αγορά, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΟΠΣ, ΦΕΚ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ηλεκτρονική πλατφόρμα