10/06/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022): Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές μεταβολές και προσαρμογές που επέφερε η κωδικοποίηση του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2041/2024, με αντικείμενο τη παρουσίαση των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190) και η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές μεταβολές και προσαρμογές που επέφερε η κωδικοποίηση του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 (Α΄90).

1. Οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» για τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων κωδικοποιήθηκαν με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022), εφεξής ΚΕΔΕ, ο οποίος κοινοποιήθηκε με την Ο Δ.Ε.Ε. Β 1102269 ΕΞ 2022/12-10-2022 Οδηγία. Συμπληρωματικά προς τον ΚΕΔΕ κι εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 80 ΚΕΔΕ). Ο ΚΕΔΕ αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) άρθρα κατανεμημένα σε έντεκα (XI) Τμήματα. Στο άρθρο δεύτερο του ν. 4978/2022 ορίστηκε ως έναρξη ισχύος του η ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 7.10.2022.

2. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις βασικές μεταβολές και προσαρμογές που επέφερε η κωδικοποίηση του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 με τα άρθρα 1 έως 83 του ΚΕΔΕ, καθώς και με τα άρθρα 84 (Μεταβατικές Διατάξεις) και 85 (Τελικές Διατάξεις) αυτού.

3. Τέλος, παρατίθενται (Ι) Πίνακας κωδικοποιητικών διατάξεων (ν. 4978/2022) και (ΙΙ) Πίνακας κωδικοποιούμενων διατάξεων (ν.δ. 356/1974).

ΓΕΝΙΚΑ

4. Στο πλαίσιο της διοικητικής κωδικοποίησης, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης του ν. 4978/2022, με τον ΚΕΔΕ:

α) αποδόθηκαν οι κωδικοποιούμενες διατάξεις (ήτοι οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974) στη δημοτική με εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και αναμορφώθηκε, όπου απαιτήθηκε, η δομή των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδεται πλέον με σαφή και κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγονται,

β) εξαλείφθηκαν οι ασυνέπειες ή οι αναντιστοιχίες των επιμέρους ρυθμίσεων κατά τρόπο ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μπορούν να λειτουργούν αυτοτελώς (με κανονιστική και ερμηνευτική συνέπεια), χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη προσφυγή σε άλλες διατάξεις,

γ) καταργήθηκαν διατάξεις ή και ολόκληρα άρθρα του ν.δ. 356/1974, καθώς είτε πλέον ελλείπουν ή έχουν καταργηθεί οι εισαγωγικές ή κάποιες από τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους, ή κρίθηκαν άνευ αντικειμένου ή απηχούσαν ανύπαρκτους πλέον όρους νομοθέτησης, είτε επειδή έχουν κριθεί ασύμβατα προς το Σύνταγμα από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και έχουν καταργηθεί σιωπηρά από νεότερες διατάξεις,

δ) εισήχθησαν στον ΚΕΔΕ διατάξεις της εκτός του ν.δ. 356/1974 κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου ο ΚΕΔΕ να έχει κανονιστική και ερμηνευτική αυτοτέλεια, ε) επικαιροποιήθηκε η ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει στην ονομασία και τις αρμοδιότητες διάφορων διοικητικών οργάνων, ιδίως με τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ν. 4389/2016, Α’ 94), εφεξής ΑΑΔΕ, αλλά και μετά τις μεταβολές που είχαν επέλθει με τον ν. 4224/2013 (Α’ 288), με γνώμονα τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τους εφαρμοστές και τους διοικούμενους και τέλος, στ) έγινε προσαρμογή του ακολουθούμενου τύπου και των διαδικασιών στις νέες νομοθετικές συνθήκες που έχουν προκύψει.

5. Αναγκαία συνέπεια της κωδικοποίησης που επήλθε με το πρώτο άρθρο του ν. 4978/2022 αποτέλεσε η αναρίθμηση των άρθρων του Κώδικα λόγω της κατάργησης άρθρων του ν.δ. 356/1974.

6. Σημειώνεται ότι στην κατ’ άρθρο ανάλυση γίνεται αναφορά σε «Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» αντί «Υπουργό Οικονομικών» λόγω της μετονομασίας του οικείου Υπουργείου σύμφωνα με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139/1.8.2023).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΕΔΕ, εγκύκλιος, Κωδικοποίηση, ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων